Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

De 0 a 3 anys

Portes obertes i preinscripció a les Escoles Bressol Municipals de Castellar del Vallès (curs 2021-2022)

Del 4 de maig al 21 de maig de 2021

Jornades de portes obertes:

Visita guiada a l'Escola Bressol Municipal El Coral (C. Torras, núm. 4; tel. 93 714 37 15): dimarts 4 de maig, amb visites concertades entre les 17.30 h i les 19.45 h; dissabte 8 de maig, amb visites concertades entre les 10 i les 14 h. Per concertar hora, cal inscriure's en aquest enllaç.

Visita guiada a l'Escola Bressol Municipal Colobrers (C. Prat de la Riba, 23; Tel. 93 714 22 19): dimecres 5 de maig, amb visites concertades de 17.30 a 19.45 h; dissabte 8 de maig, amb visites concertades de 16 a 19.45 h. Per concertar hora, cal inscriure's en aquest enllaç.

Per qüestions sanitàries, a les jornades de portes obertes podran assistir un màxim de dos adults per família, prèvia inscripció.

Preinscripció:

Calendari del procés de preinscripció i matrícula:

Publicació de l’oferta

7 de maig de 2021

Període de presentació de sol·licituds

Del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos

Publicació de la llista de sol·licitud de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

1 de juny de 2021

Termini per presentar una reclamació

Del 2 al 8 de juny de 2021

Sorteig del número de desempat de places

11 de juny de 2021

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb puntuació dels infants admesos i,si escau, de la llista d’espera

15 de juny de 2021

Període de matrícula

Del 16 al 22 de juny de 2021

La sol·licitud de preinscripció s'ha de formalitzar entre el 10 de maig i el 21 de maig de 2021, ambdós inclosos, enviant la documentació necessària per formalitzar la preinscripció, al correu electrònic de l’escola que trieu en primera opció:

El formulari de preinscripció us el podreu descarregar de la web del Departament d’Educació quan el publiqui:

 • Escola Bressol Municipal El Coral: Número de codi: 08068859
 • Escola Bressol Municipal Colobrers: Número de codi: 08071822

Només podeu presentar un formulari per alumne/a per a les escoles bressol municipals de Castellar, on podeu indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió en els dos centres. Tingueu en compte que si presenteu més d'un formulari, perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre.

Una vegada omplert l’imprès de sol·licitud l’heu de presentar amb la documentació bàsica a l’escola bressol municipal que heu posat com a primera opció, en les dates previstes en el calendari oficial de preinscripció especificades anteriorment.

En el cas que vulgueu fer la preinscripció de forma telemàtica, podeu omplir el formulari de preinscripció en aquests enllaços del Kindertic:

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Criteris de prioritat, ordenació de les sol·licituds i procés d’assignació de places:

Criteris generals

Puntuació

Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud.

 

40 punts

Quan el domicili habitual és el municipi de Castellar del Vallès

30 punts

Quan a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins el municipi de Castellar del Vallès

 

 

20 punts

Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o mare o tutor/a o guardador/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania

 

10 punts

Discapacitat de l'alumne, pare, mare, tutor/a o germans:

Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33% o quan el pare o mare, tutor/a, o un germà/na de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%

 

 

 

10 punts

 

 Criteri complementari

Puntuació

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental

15 punts

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars dels centres s'apliquen els criteris de prioritat: primer els generals i després els complementaris. Aquests criteris i el barem de punts que tenen associat permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les. Un cop assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superiors, les sol·licituds que tinguin la puntuació que cal desempatar es resoldran a través d’un sorteig de places introduint en una urna els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i s’extrauran tants noms com places vacants restin. En el primer cicle d'educació infantil s'assigna el mateix número per al desempat als germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre i curs.

La documentació que calgui presentar s'ha d'adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció:

 • El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l'ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.
 • Certificat de convivència amb el nom i cognoms de l’infant.

Per a més informació:

 • Regidoria d’Educació, C/ Portugal 2C  Tel. 93 714 40 40
 • Escola Bressol Municipal Colobrers, C/ Prat de la Riba, 23. Tel. 93 714 22 19
 • Escola Bressol Municipal El Coral, C/ Torras, n. 4. Tel. 93714 37 15
 • Mòbil: 664436379
 • Xarxes socials de les escoles: Instagram, @ebcolobrers / @ebmelcoral; Twitter, @EscolaBressolCo / @EBMElCoral;Web: https://ebmcolobrers.wordpress.com / www.ebmelcoral.blog/
 • Pàgina web del municipi: www.castellarvalles.cat
 • Pàgina web de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat

Actes celebrats

Del 5 de maig al 8 de maig de 2021Del 4 de maig al 8 de maig de 2021
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Més informació

Altres edicions

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40