Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Indicadors de transparència municipal

F. Indicadors de la nova Llei de transparència (AL)

 

1.- Planificació i organització de l'Ajuntament
66. Plans i Programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets
67. Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans
2.- Contractes, convenis i subvencions
68. Contractes formalitzats
68. b. Es dóna a conèixer en la web la convocatòria o obertura de concursos per licitacions
68. c. Resolució de les licitacions 
69. Modificacions dels Contractes formalitzats.
70. Publicació contractes menors
71. Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments
72. Publicació de la relació dels convenis subscrits
73. Publicació de les subvencions i ajuts públics
3.- Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades
74. Retribucions percebudes per alts càrrecs de l'Ajuntament i màxims responsables de les entitats participades
75. Indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs.
76. Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament
77. Resolucions dictades per l'oficina de Bon Govern i Conflictes d'Interès
4.- Informació econòmica i pressupostària
78. Publicació Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries
79. Comptes Anuals de l'Ajuntament
80. Informes d'Auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern

1.- Planificació i organització de l'Ajuntament

 • 65. Plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets així com les activitats, mitjans i temps previst per a la consecució: clica aquí
 • 66. Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència: clica aquí
 • 67. Informes interns dels Òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció: clica aquí

2.- Contractes, convenis i subvencions

 • 68. Contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, import de licitació i adjudicació, el procediment utilitzat, instruments amb els que en el seu cas s'hagi publicat, nombre de licitacions participants en el procediment i l'identitat dels adjudicataris: Contractes oberts  /  Contractes menors
 • 69. Modificacions dels contractes formalitzats: clica aquí
 • 70. Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris: clica aquí
 • 71. Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats amb cadascun dels procediments previstos a la legislació de contractes del sector públic: clica aquí
 • 72. Convenis subscrits, amb indicació de les parts signants, objecte i en el seu cas les obligacions econòmiques convingudes: clica aquí
 • 73. Subvencions i ajuts públics concedides amb indicació de l'import, objectiu o finalitat i beneficiaris: clica aquí

3.- Alts càrrecs de l'Ajuntament i entitats participades

 • 74. Retribucions percebudes per alts càrrecs de l'Ajuntament i màxims responsables de les entitats participades: clica aquí
 • 75. Indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs: clica aquí
 • 76. Registre d'Interessos d'Activitats i Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament: clica aquí

4.- Informació econòmica i pressupostària

 • 77. Relació d'immobles (oficines, locals, etc..) tant propis com en règim d'arrendament ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament: clica aquí
 • 78. Pressupost de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada sobre l'estat d'execució: clica aquí
 • 79. Comptes anuals / Compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultats econòmic-patrimonial, memòria i liquidació del pressupost): clica aquí
 • Envia
 • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40