Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

OMIC

OMIC (butà, gas, caldera)

Revisió del gas butà, gas i manteniment de les calderes de gas

El gas butà

Les tarifes del gas butà són autoritzades pel Govern de l'Estat i es publiquen al BOE. Inclouen totes les despeses: bombona, transport...

Els titulars de les instal·lacions fixes receptores han de poder provar-ne el bon estat d’ús i de conservació mitjançant la realització de revisions periòdiques cada 5 anys i l’obtenció del certificat de revisió.

L’usuari ha de tenir cura de la realització de la Revisió periòdica de les seves instal·lacions fixes receptores per part d’un instal·lador autoritzat. Com a mínim cada tres mesos abans que acabi el termini de la validesa del certificat de revisió, l’empresa subministradora notificarà per escrit al titular de cada instal·lació l’obligació de fer una nova revisió.

Quan el tècnic ja ha fet la revisió, enganxa un adhesiu que n’acredita la data i serveix de recordatori per a la propera, i també lliura un certificat al propietari. La revisió s'ha de pagar en efectiu. El tub flexible s'ha de canviar quan caduca, mentre que el regulador només es canvia quan està en mal estat; aquests dos elements estan exclosos de la revisió.

Gas

La companyia subministradora de gas ha de fer un control de seguretat de les instal·lacions receptores de gas i dels aparells si aquestes instal·lacions s’alimenten des de xarxes de distribució (instal·lacions de gas fixes que s’alimenten des de la xarxa de distribució per canalització). Aquest control el fa en dos moments:

 • en la posada en funcionament de les noves instal·lacions, la companyia de distribució emet un certificat de proves prèvies i posada en servei. 
 • en la Inspecció Periòdica:la companyia de gas està obligada a realitzar una INSPECCIÓ PERIÒDICA de les instal·lacions de gas i aparells de gas en servei, i a comunicar mitjançant un avís uns dies abans als veïns de la finca  quin dia passarà a fer-la. Els punts claus d’aquesta inspecció són els següents:
  • comprovació tècnica obligatòria de la instal·lació i dels aparells (realització d’una anàlisi de la correcta combustió higiènica).
  • es realitza cada 5 anys.
  • per persones acreditades per l’empresa distribuïdora del gas.
  • inspecció de les instal·lacions comunes de la finca i de cadascuna de les instal·lacions interiors individuals dels abonats, en les parts visibles, sobretot en aquells punts dels quals es poden  derivar alguns dels defectes classificats com a anomalies principals i secundàries, d’acord amb la norma UNE que és d’aplicació.
  • realització de proves i verificacions que es considerin pertinents per tal de comprovar l’estat de funcionament i conservació de la instal·lació receptora, els elements i aparells de consum, i també la constatació de l’adequació a les condicions reglamentàries de seguretat que exigeix la normativa vigent, almenys en aquells punts dels quals es poden derivar anomalies principals i secundàries, d’acord amb la norma UNE que és d’aplicació.
  • aquesta inspecció periòdica té un cost econòmic que ha de suportar el titular de la instal·lació; es tracta  d’un import fixat en la Resolució ECF/969/2007, de 2 de març, per la qual es fixa l'import de les inspeccions periòdiques de gas, i genera un document anomenat CERTIFICAT D’INSPECCIÓ, estès per la persona que ha realitzat la inspecció, i que té una validesa de 5 anys.
  • el distribuïdor pot realitzar la inspecció dins de l’any natural en curs en què la instal·lació ha de passar la revisió.
  • el distribuïdor ha d’informar els usuaris, cada 2 anys, de les recomanacions per fer un bon ús de les seves instal·lacions de gas.

La companyia dóna un termini de 6 mesos per modificar les deficiències detectades. Envia una carta en què recorda a l’usuari el deure de reparar-les i hi inclou l’advertiment de tall de subministrament en cas de no fer-ho. Si la companyia no rep el justificant conforme s’han arreglat abans de 6 mesos, tornarà a revisar aquells defectes.

L’instal·lador autoritzat per reparar el defecte ha d’emetre un certificat d’instal·lació per correcció de defectes i el titular ha de comunicar la correcció a la companyia de distribució.

Manteniment de les calderes de calefacció

Pel que fa al manteniment de les calderes de calefacció, sapigueu que:

 • El propietari o usuari de la caldera està obligat a demanar el manteniment a una empresa mantenidora o instal·ladora.
 • Si la caldera és de calefacció i aigua calenta sanitària, aquest manteniment s’ha de fer cada 2 anys.
 • No hi ha obligació de tenir un contracte de manteniment; no obstant això, si ja teniu un contracte de manteniment, aquest us servirà quan sigui el moment.
 • Els preus són lliures, demaneu un pressupost previ.
 • Les empreses que es dediquen a la instal·lació i manteniment de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, han d'estar inscrites en el RASIC (Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya) i en el Registre d'empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (REITE).
 • L'empresa instal·ladora-mantenidora que realitzi el manteniment, col·locarà una etiqueta autoadhesiva en un lloc visible de cada generador de calor o fred de la instal·lació i l'emplenarà amb les dades corresponents. També lliurarà el Certificat de Manteniment.

Les reclamacions que fan referència a un  desacord amb el consum o amb els conceptes facturats, o a qualsevol altre problema en la prestació del servei, s’han de formular per escrit a la companyia prestadora del servei. Si no hi ha resposta, o s’hi està en desacord, l’usuari s’ha d’adreçar a la nostre oficina municipal d’informació al consumidor que estem a la Plaça Mirador s/n o al correu electrònic omic@castellarvalles.cat, on l’informarem dels passos que ha de seguir per presentar la reclamació o la denúncia.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40