Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Cultura i lleure

Castellar, vila de versos: Convocatòria per inscriure versos en passos de vianants de Castellar del Vallès

1. Objecte de la convocatòria

1.1. Seguint amb el projecte “Castellar, vila de llibres” l’Ajuntament inicia una nova proposta per promoure l’interès per la literatura entre el conjunt de la ciutadania, amb el nom del projecte “Castellar, vila de versos”.

1.2. La finalitat és incentivar la creativitat poètica i fomentar la lectura a l’espai públic, així com la participació de la ciutadania en la construcció del paisatge urbà.

1.3. Per això, s’obre un procés de participació per seleccionar 25 versos que s’inscriuran als passos de vianants per tal que siguin compartits i llegits per tothom.

2. Règim jurídic

2.1. El concurs regulat per aquestes bases és regeix per:

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.

- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Llei 39/2015, 1 d’octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Llei Orgànica 3/2018, 5 desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

3. Participants

3.1. Podrà participar en la convocatòria qualsevol persona, independentment de seva edat o procedència, amb totes les frases o versos que consideri, sempre que sigui autora dels mateixos.

3.2. En cas de ser menor d’edat, cal comptar amb l’autorització del pare, mare o persona que exerceixi la tutela.

3.3. La presentació de la sol·licitud de participació pressuposarà l’acceptació incondicional d’aquestes bases per part de les persones concursants i el criteri del jurat a l’hora de resoldre qualsevol qüestió derivada de l'aplicació de les mateixes.

4. Forma de presentació

4.1. Les frases o versos s’hauran de presentar a través del formulari web habilitat a l’adreça www.castellarvalles.cat/viladeversos omplint tots els camps requerits en el mateix.

5. Termini

5.1. Es podran enviar propostes des del dia 21 de desembre de 2018 al 31 de gener de 2019, ambdues dates incloses.

6. Extensió i idioma

6.1. Cada vers o frase poètica ha de tenir un màxim de 80 caràcters, incloent espais, i es podrà escriure en qualsevol llengua.

6.2. Els versos aportats en idiomes diferents del català o castellà hauran d'incloure una traducció fidel en un d’aquests dos idiomes.

7. Autoria

7.1. Els versos i frases poètiques han de ser originals i l’autor en garanteix la seva autoria. En cas que la proposta sigui seleccionada, l’autor cedeix indefinidament els drets de reproducció i comunicació pública, autoritzant la seva difusió gratuïta en l'àmbit d'aquest projecte, així com el seu ús en els suports i materials per a la seva difusió, promoció i comunicació.

7.2. Els proposants eximeixen l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat o reclamació dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar davant de reclamació d’un tercer com a autor de l’obra presentada.

7.3. Les inscripcions dels versos als passos de vianants no inclouran la identificació de l’autor. Tanmateix, l'autor serà citat sempre que es difongui el seu vers o frase poètica.

8. Procediment de selecció del vers

8.1. El procediment per a seleccionar les frases o versos guanyadors del concurs es tramitarà en règim de pública concurrència.

8.2. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es comprovarà que els versos presentats s’ajusten als requisits establerts per aquestes bases i, en el seu cas, es requerirà que s’esmeni o complementi la sol·licitud de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.3. Un cop admesa la sol·licitud, el Jurat valorarà els versos o frases de conformitat amb els criteris establerts per aquestes bases.

8.4. La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a resoldre el procediment, assenyalant el versos guanyadors i determinant el lloc de la recompensa en l’apartat 10 d’aquestes bases.

8.5. Seran excloses les propostes que:

- Incitin a la violència, continguin missatges sexistes, homòfobs, racistes, o de caràcter denigrant o discriminatori cap als drets de les persones.

- Violin el dret a la intimitat de les persones.

- Incloguin publicitat comercial (de forma directa o subliminal) o propaganda explícitament política.

- Continguin missatges contraris a la legislació vigent.

8.6. En atenció al veredicte del Jurat, el concurs podrà declarar-se desert i no atorgar el premi.

9. Jurat

9.1. El Jurat estarà integrat per un comitè de selecció format per 7 membres vinculats a l’àmbit de la cultura o la comunicació, els quals seran nomenat per resolució d’Alcaldia un cop estigui aprovades les presents bases.

9.2. El secretari del Jurat serà el Secretari de l’Ajuntament, que podrà delegar aquestes funcions en un dels membres que sigui empleat/ada municipal.

9.3. Són funcions del Jurat:

a) Emetre el veredicte que seleccionarà els 25 versos i/o frases poètiques guanyadors que s’estamparan als passos de vianants.

b) Seleccionar una llista d’un màxim de 25 versos addicionals, que es podran estampar si l’Ajuntament decideixi ampliar-ne el nombre. En aquest cas, es

demanarà a l’autor/a la cessió indefinida dels drets de reproducció i comunicació pública esmentats en l’apartat 7.

c) Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb els versos.

e) El dret de declarar desert el concurs si considera que el nivell dels versos presentats no es correspon al resultat que es pretén assolir o no reuneixen la qualitat adequada per a ser premiades.

9.3. Els acords del Jurat s’adoptaran per majoria simple de vots i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que preveu la normativa de Règim Local per als òrgans col·legiats.

9.4. La primera reunió del Jurat es celebrarà el dia 4 de febrer de 2019 a l’objecte de prendre coneixement de les sol·licituds presentades de participació en el concurs, comprovar que els versos s’ajusten als requisits establerts per aquestes bases, requerir, en el seu cas, la esmenar i millora de la sol·licitud, i, en el seu cas, decidir si alguns dels versos presentades no s’admet la concurs de conformitat amb aquestes bases.

9.5. En el seu veredicte, el Jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa, l’adequació a la temàtica festiva, el seu colorit i la versatilitat per adaptar-se a diferents formats. Així mateix, també tindrà en compte l’esforç, la vessant artística i l’originalitat.

9.6. La decisió del Jurat no serà objecte de recurs ni reclamació. La seva decisió serà inapel·lable.

10. Recompensa

10.1. Les propostes que siguin seleccionades seran incorporades al paisatge urbà mitjançant la seva impressió en un pas de vianants, sense cap contraprestació econòmica.

10.2. Així mateix, el conjunt de propostes seleccionades es donaran a conèixer, esmentant l’autoria, en un acte-exposició i mitjançant la seva publicació als mitjans municipals de comunicació.

10.3. Les propostes que no siguin seleccionades seran destruïdes una vegada finalitzat el procés de selecció.

11.Confidencialitat i protecció de dades

11.1. L’Ajuntament de Castellar del Vallès garantirà la confidencialitat de les dades personals dels autors que remeten les seves propostes, limitant la difusió de la informació personal dels autors seleccionats a una identificació mitjançant el nom i cognom (o cognoms) junt a la seva obra, d’acord amb tot allò que disposa la Llei 3/2018, 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

12. Incidències

12.1. Qualsevol incidència referida a l’aplicació d’aquestes bases serà resolta per la Junta de Govern Local, llevat les que tinguin a veure amb el procediment de selecció de les frases o versos guanyadors, que seran resoltes pel Jurat.

Disposició final

Aquestes bases entraran en vigor, un cop aprovades, el dia següent a la seva publicació a la web municipal, al setmanari L'Actual del municipi i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Castellar del Vallès, desembre de 2018

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40