Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Dimarts 24 de novembre

Proposta

Ple municipal

Ordre del dia:

A) Assumptes institucionals previs

  • Lectura manifest 25N 2020: Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones
  • Declaració institucional: Dia universal de la infància 2020- declaració unitària de l’Ajuntament de Castellar del Vallès -ciutat amiga de la infància

B) Part Resolutiva

1. Aprovació actes anteriors PLE2020/11 Ordinària 20/10/2020 i PLE2020/10 Extraordinària 20/10/2020.

2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1.076 a la 1.226.

3. Donar compte al Ple de la resolució número 1140/2020 de data 3 de novembre, als efectes de la seva ratificació.

4. Donar compte informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.

5. Donar compte relació de contractacions i nomenaments d'urgència.

6. Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, tercer trimestre de 2020

7. Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 4/2020 del pressupost de l'ajuntament

8. Aprovar una addenda extraordinària al conveni subscrit amb Fundació Privada Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès.

9. Aprovació inicial de la segona modificació de l’Ordenança reguladora de l’edificació.

10. Assumptes sobrevinguts.

C) Part deliberativa i de control

11. Moció del grup municipal JxC - per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació dels serveis de manteniment de les franges exteriors de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals.

12. Moció del grup municipal Som de Castellar-PSC per reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons europeus Next Generation EU.

13. Moció del grup municipal Som de Castellar-PSC per exigir el compliment de finançament cap als ens locals per part del Govern de la Generalitat.

14. Moció del grup municipal Som de Castellar - PSC - de suport al mon local del teixit esportiu.

15. Moció grup municipal d'ERC - augment de seguretat.

16. Moció del grup municipal d'ERC - Sostenibilitat recollida residus.

17. Moció del grup municipal d'ERC - per integrar en una major rellevància al portal web de l’Ajuntament el SIAD, les polítiques de Feminisme i el Pla d’Igualtat de dones i homes a la vida local.

18. Moció del grup municipal d'ERC - per avançar en la igualtat de gènere incorporant més dones a la policia municipal.

19. Proposicions i mocions sobrevingudes

19.1 Moció del grup municipal d’ERC – en suport al poble Sahrauí.

20. Precs i preguntes.

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Lloc | Sessió telemàtica

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40