Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Preinscripció a les Escoles Bressol Municipals de Castellar del Vallès (curs 2018-2019)

Del 30 d'abril a l'11 de maig de 2018

Podeu fer la preinscripció del 30 d'abril a l'11 de maig de 2018, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores a:

 • Escola Bressol Municipal Colobrers (C. Prat de la Riba, 23; Tel. 93 714 22 19). Número de codi: 08071822.
 • Escola Bressol Municipal El Coral (C. Torras, núm. 4; tel. 93 714 37 15). Número de codi: 08068859.

Només es pot presentar un formulari per alumne o alumna, on podeu indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió als dos centres. Tingueu en compte que si presenteu més d'un formulari perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre. Una vegada omplert l'imprès de sol·licitud es presentarà amb la documentació bàsica a l'escola bressol municipal que poseu en primera opció, en les dates previstes al calendari oficial de preinscripció:

Calendari del procés de preinscripció i matriculació

Publicació de l’oferta

24 d’abril de 2018

Període de presentació de sol·licituds

Del 30 d'abril a l'11 de maig de 2018, ambdós inclosos (el dilluns 30 d'abril les escoles són tancades segons calendari escolar per dia de lliure disposició)

Publicació de la llista de sol·licitud de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

22 de maig de 2018

Reclamacions a les llistes baremades

Del 23 al 25 de maig de 2018

Sorteig públic del número de desempat a la Sala Lluís Valls Areny d'El Mirador

25 de maig de 2018

- 11.15 h – sorteig per a l’oferta de places de l’Escola Bressol Municipal El Coral

- 11.30 h – sorteig per a l’oferta de places de l’Escola Bressol Municipal Colobrers

Publicació de les llistes d’alumnat admès i, si s'escau, de la llista d'espera

1 de juny de 2018

Període de matrícula

Del 4 al 8 de juny de 2018, ambdós inclosos

 

Criteris generals de puntuació

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolares dels centres s'apliquen els criteris de prioritat: primer els generals i després els complementaris. Aquests criteris i el barem de punts que tenen associat permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les. Un cop assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superiors, les sol·licituds que tinguin la puntuació que cal desempatar es resoldran a través d’un sorteig de places introduint en una urna els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i s’extrauran tants noms com places vacants restin.

 • Existència de germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen quan es presenta la preinscripció: 40 punts.
 • Quan el domicili habitual és el municipi de Castellar del Vallès: 30 punts.
 • Quan, a instància del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins el municipi de Castellar del Vallès: 20 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar: quan el pare, mare o tutor/a siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calclulat en funció dels fills de la persona preceptora: 10 punts.
 • Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans: quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33% o quan el pare, mare, tutor/a, germà o germana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l'alumne/a té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

Documentació que s'ha de presentar

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia vigent del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si la persona sol·licitant és estrangera. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) del nen/a, si en disposa.
 • Certificat de convivència amb el nom i cognoms de l'infant.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Podeu consultar més informació sobre la preinscripció i matriculació a:

 • Regidoria d’Educació (c. Portugal, 2C. Tel. 93 714 40 40)
 • Escola Bressol Municipal Colobrers (c. Prat de la Riba, 23. Tel. 93 714 22 19)
 • Escola Bressol Municipal El Coral (c. Torras, 4. Tel. 93 714 37 15)
 • Web de la Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat

Actes celebrats

Dijous 26 d'abril de 2018Dimarts 24 d'abril de 2018

Notícies

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Altres edicions

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40