Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Habitatge

Suspensió del procediment de desnonament

S'han suspès els desnonaments per a persones vulnerables sense alternativa d'habitatge per impagament de lloguer durant sis mesos.

Informació del tràmit:

Suspensióde procediment de desnonament i dels llançaments en cas de llars vulnerables sense alternativa habitacional durant un termini màxim de sis mesos des del dia 2 d'abril de 2020, data de l'entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Amb la finalització de l'Estat d'alarma, quan es tramitin procediments de desnonament regulaten la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, derivat de contractes d'arrendament d'habitatge subjectes a la Llei 29/1994, de 29 de novembre, d'Arrendaments Urbans, si la persona arrendatària acredita davant del jutjat trobar-se en una situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l'expansió de la COVID-19, que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional per a ell/a i per a les persones amb les que convisqui, aquesta circumstància serà comunicada pel lletrat de l'Administració de Justícia als serveis socials competents i s'iniciarà una suspensió extraordinària de l'acte de llançament.

Si no estigués assenyalat el llançament per no haver-se exhaurit el termini de 10 dies al qual fa referència l'article 440.3 de la LEC no havent-se celebrat la vista, se suspendrà el termini o la celebració de la vista fins que s'adoptin les mesures que els seveis socials competents estimin oportunes.

El període màxim de suspensió és de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei.

A més, el passat 13 de març, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acordar la suspensió d'actuacions judicials programades que no tinguessin el caràcter d'urgents, entre les quals es troben els procediments judicials d'execució hipotecària, de desnonament per manca de pagament i d'expiració de contracte i de desnonament per no disposar de títol habilitant a l'habitatge i els llançaments que se'n deriven.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40