Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Habitatge

Com puc saber si compleixo amb els requisits per poder acollir-me a les mesures de suspensió del desnonament, o a la moratòria, reducció o ajornament del pagament del lloguer?

Per poder-t'hi acollir has de complir tots els requisits següents:

 • La persona arrendatària (llogater/a) ha de tenir un contracte de lloguer d’habitatge habitual subjecte a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, per la qual cosa s’exclouen els contractes d’habitatges d’ús diferent (locals, botigues, despatxos professionals, contracte d’habitatges de caràcter temporal, etc.).
 • La persona arrendatària (llogater/a) s'ha de trobar en situació de vulnerabilitat econòmica d’acord amb la definició que realitza l’art. 5., per a la qual cosa serà necessari que es compleixin tots i cadascun dels següents requisits:
  • Que la persona obligada al pagament de la renda passi a estar en situació d'atur, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures, en cas d'empresaris, que suposin una pèrdua substancial dels seus ingressos.
  • Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar, computats en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, no superin els següents límits establerts a l'art. 5 RD 11/2020:
   • 3 IPREM (l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) mensual. Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM, per cada fill a càrrec, (o, en cas d’unitats familiars monoparentals, en 0,15 vegades l’IPREM per fill), i en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
   • 4 IPREM si un o més membres de la unitat familiar té declarada una discapacitat superior al 33%, es troba en situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per a l’activitat laboral. Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec (o, en cas d’unitats familiars monoparentals, en 0,15 vegades l’IPREM per fill).
   • 5 IPREM si la persona obligada a pagar la renda pateix paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%; o és persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%; o pateix una malaltia greu que l’incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral. 

Referència: 1 IPREM mensual

537,84 €

3 IPREM mensual

1.613,52 €

4 IPREM mensual

2.151,36 €

5 IPREM mensual

2.689,20 €

 •  Que la renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, aigua, gas, gasoil per calefacció, telèfon, quota de la comunitat) siguin iguals o superiors al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

€ lloguer + € subministraments >= 35% ingressos

 • Que cap membre de la unitat familiar que resideix a l'habitatge sigui propietari o usufructuari d’algun habitatge al territori espanyol. No serà d'aplicació aquest requisit quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
  • Quan el dret recaigui sobre una part alíquota de l’habitatge i aquest s’hagi adquirit per successió mortis causa.
  • Quan els membres de la unitat familiar, tot i essent titulars d'un habitatge dins del territori espanyol, no puguin disposar d'ell per causa de separació o divorci, per qualsevol altre causa aliena a la seva voluntat o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del seu titular o d'un altre membre de la seva unitat de convivència.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40