Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Habitatge

Línies de crèdit ICO per al pagament del lloguer

En cas que l’arrendador no accepti cap acord d’ajornament, i l’arrendatari compleixi els requisits de vulnerabilitat econòmica que es determinin, aquest últim podrà accedir al programa de crèdits d'ajudes a llogaters vulnerables, per al pagament de les seves rendes de lloguer.

Informació del tràmit:

Els préstecs, avalats i subvencionats per l'Estat, es formalitzaran mitjançant un contracte de préstec entre l'entitat bancària i el llogater, i el banc abonarà les mensualitats directament a la persona o entitat propietària de l'habitatge.

Aquests crèdits seran compatibles amb qualsevol dels ajuts al lloguer regulats en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 i, específicament, amb els del programa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual; sense perjudici que aquestes últimes hagin de destinar, si escau, a l'amortització del préstec.

Requisits:

a) Que l'arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d'ingressos, per passar a estar en situació d'atur, per estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), per haver reduït la seva jornada per motiu de cures, per cessament d'activitat dels treballadors per compte propi o per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l'activitat laboral o empresarial que impliquin la reducció d'ingressos com a conseqüència de l'expansió de la COVID-19.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajut, no arribi al límit de cinc vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (des d'ara IPREM). 5 IPREM mensual 2.689,20 €.

c) Que la renda del lloguer més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquests efectes, s'entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l'import del cost dels subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l'habitatge habitual que correspongui satisfer a l'arrendatari, referits al període d'un mes.

Per obtenir aquests préstecs no és exigible trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social ni del pagament d'obligacions per reintegrament d'altres subvencions.

Més informació:

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales-arrendamiento-covid-19

https://www.mitma.gob.es/vivienda/linea-avales-arrendamiento-covid-19

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40