Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Habitatge

Préstecs a comunitats de propietaris per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges

ConvocatòriaRESOLUCIÓ DSO/3559/2021, de 26 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges (ref. BDNS 597768). DOGC del 2-12-21

 • Dotació pressupostària:  8.201.074,30 euros: Un 23,23% per a la ciutat de Barcelona, un 20,64% per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i un 56,13% per a la resta de Catalunya.
 • Termini de presentació de sol·licituds: s'inicia a partir del 3/12/2021 i finalitza el 31/12/22
 • iNICI I FINALITZACIÓ DE LES OBRES:
  • les obres que no s'hagin començat en la data de la sol·licitud s'han d'iniciar en un termini màxim de 8 mesos, comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la concessió del préstec.
  • Quan es tracti d'obres ja iniciades, es pot sol·licitar un préstec únicament per la part de l'obra pendent d'executar. En aquest cas, les obres no poden haver finalitzat abans de la data de publicació de la convocatòria corresponent i cal aportar la certificació del tècnic facultatiu.

Bases Reguladores: RESOLUCIÓ DSO/3430/2021, de 16 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya(DOGC de 19-11-21)

Principals característiques dels ajuts:

Objecte de les Bases: regular les condicions per a l'accés a la línia de préstecs convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) i l'Institut Català de Finances (ICF) per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges..

Actuacions protegibles:

 1. Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edificis
 2. Obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat
 3. Obres per la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat que consisteixen a adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent per complir els paràmetres d'accessibilitat

Beneficiaris: les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5% (fins al 8% excepcionalment)

Requisits tècnics dels edificis de tipologia residencial: 

 • Mínim del 50% de la superfície construïda ha d'estar destinada a habitatge. 
 • Disposar d'inspecció tècnica prèvia amb caràcter obligatori (ITE).
 • L'edifici ha de tenir seguretat estructural o l'aconssegueixi amb el procés de rehabilitació.

Termini d'execució i prórroga:  

El préstec es pot sol·licitar per a obres ja iniciades i no finalitzades o per a obres no iniciades.

Les obres  s'han de començar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió del préstec.

El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir de 2 anys i es podrà prorrogar per 1 any més.

Sol·licituds:

Les sol·licituds de prétec s'han de formalitzar telemàticament amb el formulari del web de l'ICF (www.icf.cat)  aportant la documentació juridico-administrativa i tècnica del punt 7 de les Bases.

Import, condicions i formalització del préstec:

 • Objecte del finançament: es financen les obres que milloren l'eficiència energètica i la sostenibilitat, així com la seguretat en l'ús, l'accessibilitat i l'estat de conservació dels edificis d'habitatges en règim de comunitat de propietaris
 • Tipus d'interès: del 2% fix.
 • Import: l'import de cada operació serà amb caràcter general d'un mínim de 30.000 euros per comunitat de propietaris i un màxim de 20.000 per habitatge de la ciomunitat
 • Comissió obertura: màxim del 0.25%, mínim de 150 euros
 • Termini màxim d'amortització: màxim d 15 anys.
 • Comissio per cancel·lació anticipada total o parcial: 0,25%
 • Garantíes: penyora de diners per import mínim equivalent a 6 mesos de quotes del préstec entre d'altes que es considerin adients.
 • Desemborsament: fins a 18 mesos, previa presentació de la documentació requerida.
 • Amortització: per mesos vençuts
 • Despeses fedatari públic per compte del prestatari
 • Formalització en document públic

Compatibilitat: És compatible amb altres subvencions a fons perdut.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40