Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Aprendre

Com omplir el formulari

 • Títol: Nom identificatiu del programa, projecte, activitat o tècnica.
 • Autor: Nom de la persona que l'ha dissenyat.
 • Organisme: Entitat que ha planificat, realitzat i/o evaluat.
 • Persona de referència: Adreça electrònica de la persona responsable del programa o projecte. Si aquest hagués estat extret d'una referència bibliogràfica, cal recollir-la.
 • Contacte: Nom i adreça electrònica de l'educador/a social que va crear l'activitat o la persona en cap del projecte o programa.
 • Destinataris: Llistat de destinataris que s'utilitzen en l'aplicació del programa, projecte o activitat. Conté també el nombre determinat de subjectes per dur a terme el projecte, programa o activitat.
 • Àmbit educatiu: Es diferencien dos àmbits educatius: Formal/escolar - No formal/extra escolar
 • Durada: El temps que es requereix per a una correcta aplicació del programa o activitat. Es delimita la durada de les accions quan es creu oportú.
 • Temàtiques treballades: Assenyalar si són: 1. Accions de prevenció o promocionals: Aquelles que pretenen anticipar-se a situacions de conflicte i que fomenten diferents factors de protecció per disminuir les variables de risc perquè no es donin situacions de violència o conflicte. 2. Accions d'atenció: Aquelles accions més encaminades a abordar la violència quan ja s'ha produït i que requereixen per tant la intervenció per atendre-la; comprenen des de programes fins a accions concretes.
 • Objectius: Llistat dels objectius que pretén aconseguir un programa, projecte, activitat o tècnica. Sempre que sigui possible s'haurien de recollir els objectius generals i els específics, i diferenciar els objectius educatius (els que han d'assolir els destinataris) i els objectius d'equip (els que han d'aconseguir els educadors).
 • Descripció: Breu explicació del contingut i explicació de la realització del programa, projecte, activitat o tècnica.
 • Avaluació: Sistema previst. Explicació del tipus d'avaluació que s'ha fet del programa o que es pot fer (inicial, contínua, final...) per saber els resultats de l'aplicació del programa, projecte o tècnica; si ha aconseguit els objectius perseguits.
 • Metodologia: Llistat d'estratègies metodològiques que s'utilitzen en l'aplicació del programa, projecte o tècnica.
 • Desenvolupament: Informació desglossada necessària perquè qualsevol educador/a pugui desenvolupar el programa, projecte, activitat o tècnica.
 • Valoracions i resultats: Recull de valoracions que fa l'equip educatiu encarregat de l'aplicació de l'activitat sobre aquesta, i/o sobre qualsevol de les seves fases (planificació, realització, avaluació). També els resultats obtinguts en aplicar el programa si en recullen.
 • Envia
 • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40