Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Indicadors de transparència municipal

Indicadors Infoparticip@ del Laboratori de Comunicació Pública (UAB)

L'Ajuntament de Castellar del Vallès està inclòs dins el Mapa Infoparticip@ del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, que estableix 52 indicadors per avaluar la transparència de les corporacions locals. Podeu consultar la llista completa en el següent apartat.

1. Transparència de la Corporació

1.1. Qui són els representants polítics?

1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa (nom i cognoms, foto i partit polític): Alts càrrecs i càrrecs eventuals / Càrrecs electes
2. Es dóna Informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa (biografia i/o currículum): clica aquí
3. Es dóna Informació bàsica sobre els representants que formen part del govern (noms i cognoms, fotos i partit polític): Alts càrrecs i càrrecs eventuals / Càrrecs electes
4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern (biografia i/o currículum): clica aquí
5. Es dóna Informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern (noms i cognoms, fotos i partit polític): Alts càrrecs i càrrecs eventuals / Càrrecs electes
6. Es dóna Informació sobre els representants que no formen part del govern (biografia i/o currículum): clica aquí
7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics: clica aquí
8. Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes: clica aquí
9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o alcaldessa: clica aquí
10. Es publiquen al web les dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic, Twitter, Facebook, pàgina web, telèfon...): clica aquí
11. Es publiquen al web les dades de contacte dels membres de l'oposició (correu electrònic, Twiter, Facebook, pàgina web, telèfon...): clica aquí

1.2 Com gestionen els recursos col·lectius?
Com s'organitza i es planifica la gestió dels recursos col.lectius i quins serveis es presten?

12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern, i/o comissions informatives: clica aquí
13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern: clica aquí
14. Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions: clica aquí
15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels Plens Municipals: clica aquí
16. Es publiquen les Actes del Ple Municipal: clica aquí
17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple: clica aquí
18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d'actuació municipal (PAM), i/o el Pla estratègic: clica aquí
19. Es dóna informació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d'ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals: Normativa d'urbanisme / Planejament urbanístic / Informació geogràfica d'urbanisme / Plans territorials d'urbanisme
20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica: ordenances reguladores i reglaments / ordenances fiscals

1.3 Com gestionem els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

21. Es publica el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d'existir: Apartat de pressupost Web de Transparència / Apartat de pressupost Seu Electrònica
22. Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs: clica aquí
23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades: clica aquí
24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d'endeutament: Estabilitat pressupostària / endeutament
25. Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general: clica aquí
26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament, segons les categories: clica aquí
27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu curriculum: clica aquí
28. Es publica l'oferta de treball de l'Ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats: Convocatòries de personal / Resultats convocatòries de personal
29. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'Ajuntament: clica aquí
30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors: Contractes majors i negociats / Contractes menors
31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació: clica aquí
32. Es publiquen les Actes de les meses de contractació: clica aquí
33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves prorrogues, les licitacions anul.lades i les resolucions anticipades: clica aquí
34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica: clica aquí
35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors: clica aquí
36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions: Convocatòries de subvencions / Subvencions atorgades
37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas: clica aquí
38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació: clica aquí

2. Informació per a la participació

2.1 Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col.lectius?

39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern: Govern i oposició  / Grups polítics
40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres  de l'oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern: Govern i oposició / Grups polítics
41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords: clica aquí
42. Es dóna informació històrica del municipi: clica aquí
43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d'oci: Terme municipal / Dades estadístiques / Equipaments municipals
44. S'ofereix al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes: clica aquí
45. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política: clica aquí

 2.2 Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

46. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d'altres normes al respecte: clica aquí
47. Es dóna informació al web d'altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc...: clica aquí
48. Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'indicador 47: clica aquí
49. S'ofereix al web el directori d'entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d'interès, si és el cas: clica aquí
50. S'ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre termes actuals d'interès local: clica aquí
51. S'ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania: Catàleg de tràmits / Catàleg de serveis
52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament: clica aquí

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Més informació

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40