Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

L’Ajuntament ha obert una convocatòria per a la concessió de subvencions de l’IBI a favor de les famílies monoparentals
L’Ajuntament ha obert una convocatòria per a la concessió de subvencions de l’IBI a favor de les famílies monoparentals

L’Ajuntament obre una convocatòria per a la concessió de subvencions de l’IBI a favor de les famílies monoparentals

Dimecres 11 de gener de 2012

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 29 de febrer

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha aprovat aquesta setmana la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a famílies monoparentals, sobre l’import de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponent a l’habitatge de la seva propietat que sigui llar habitual.

L’obertura d’aquesta convocatòria s’ha dut a terme després que al Ple celebrat el 22 de desembre s’aprovés l’ordenança reguladora de les bases per a la concessió d’aquestes subvencions.

Per poder obtenir aquests ajuts, les persones sol·licitants hauran d’estar empadronades a Castellar del Vallès i ser titulars de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual, és a dir, aquell on figuri empadronada la persona titular de la família monoparental. A més, també és necessari estar en possessió del títol de família monoparental que expedeix la Generalitat de Catalunya, i no tenir deutes tributaris amb l’Ajuntament de la vila.

Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de 21 anys, o menors de 26 anys en cas que siguin estudiants, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament. Les famílies monoparentals poden estar formades per una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella; una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec; o bé una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles.

En aquest últim cas, a més, la persona progenitora ha de complir els requisits següents: no percebre la pensió d'aliments fixada judicialment, o percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada infant, haver patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec, o tenir infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.

Les sol·licituds es poden presentar fins dimecres 29 de febrer al Registre de l’Oficina de Castellar del Vallès de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, situada a El Mirador, adjuntant la documentació requerida, que es pot consultar a l'enllaç que apareix a la dreta de la pàgina. Les persones que obtinguin la subvenció seran incorporades per l’Ajuntament a les convocatòries dels anys successius mentre es mantingui la validesa del títol de família monoparental, de manera que no hauran de tornar a presentar la documentació específica.

La quantia de la subvenció s’ha establert entre un 5 i un 50% sobre la quota íntegra de l’IBI, en funció del valor cadastral de l’habitatge.

En l’actualitat, l’Ajuntament de la vila té constància d’una seixantena de persones que podrien ser beneficiàries d’aquests ajuts.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40