Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Diversitat funcional

Dia de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

3 de maig de 2024

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides és un tractat internacional que protegeix els drets de les persones amb discapacitat, va ser aprovada el 13 de desembre de 2006 per l'Assemblea General de les Nacions Unides (ONU). Espanya la va ratificar el 3 de desembre del 2007 i el 3 de maig del 2008 va entrar en vigor, passant a formar part del seu ordenament jurídic.

La Convenció és el tractat internacional que recull els drets humans i llibertats de les persones amb discapacitat, així com les obligacions dels Estats per promoure, protegir i garantir que les persones amb discapacitat gaudeixin plenament i en igualtat de condicions de tots els drets i llibertats fonamentals i promoguin el respecte de dignitat inherent.

L'objectiu és commemorar i reconèixer la importància d'aquest instrument normatiu internacional que ha suposat la consolidació de l'enfocament de drets humans de les persones amb discapacitat, que són considerades subjectes titulars de drets, per la qual cosa les administracions públiques estan obligades a garantir que el seu exercici sigui ple i efectiu.

El 10% de la població mundial són persones amb discapacitat, que no es resignen a la seva situació de relegació i fins i tot de marginació i que reclamen els seus drets, la seva plena ciutadania. Les persones amb discapacitat són subjectes, titulars de drets, participatius i responsables, que assumeixen la direcció total i completa de la vida personal i social.

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides va produir canvis en la legislació espanyola, el més important és el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que va aprovar el text refós de la Llei general de drets de persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. Aquest Reial decret reconeix a les persones amb discapacitat una sèrie de drets i, a més, garanteix les condicions bàsiques en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

La FEMP, compromesa amb els principis de la Convenció i en representació del compromís i els interessos de les entitats locals que representa, va aprovar la constitució de la Comissió de Polítiques Integrals de Discapacitat per tal de promoure polítiques públiques de discapacitat dirigides a la inclusió, drets i benestar d'aquestes persones i les seves famílies, polítiques locals exigents i respectuoses amb el model de drets humans que s'han de concebre i desplegar conforme el paradigma de la Convenció.

Aquest any en què els governs locals i la FEMP celebrem la modificació de l'article 49 de la Constitució Espanyola, adequant-lo a la realitat social i a la normativa internacional, i que reflecteix l'enfocament de drets i d'inclusió a què Espanya s'ha compromès ratificant la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, cridem l'atenció als governs locals per formular les polítiques a partir de set pilars d'inclusió:

No discriminació: Assegurar que totes les persones, independentment de la seva discapacitat, tinguin accés equitatiu als serveis i les infraestructures i a l'ocupació, promovent un entorn lliure de barreres físiques, socials i digitals.

Participació activa: Fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat en el disseny, la implementació i l'avaluació de les polítiques públiques que afecten les seves vides.

Accessibilitat universal: Adoptar mesures concretes per garantir l'accessibilitat a tots els àmbits de la vida pública, eliminant les barreres arquitectòniques, de comunicació i actitudinals.

Capacitació i educació: Promoure programes de formació que incrementin la conscienciació i comprensió sobre els drets de les persones amb discapacitat, enfortint la capacitat de la societat civil per participar en processos decisius.

Canvi de percepcions: Treballar activament en canviar les actituds socials i combatre els estereotips negatius cap a les persones amb discapacitat.

Igualtat de gènere: Integrar una perspectiva de gènere en totes les polítiques i accions relacionades amb la discapacitat, prestant especial atenció a les necessitats de les dones i les nenes amb discapacitat.

Funció pública: Promoure una nova regulació reglamentària de l'accés a l'ocupació pública de les persones amb discapacitat, que actualitzi el marc normatiu vigent, que data de fa vint anys, i que presenta clars desfasaments i insuficiències.

Aquest 3 de maig, renovem la nostra crida a tots els sectors de la societat perquè s'uneixin en aquest compromís comú. Treballant junts, podem construir una comunitat més inclusiva i resilient que reconegui i celebri la diversitat humana en totes les seves formes, assegurant que ningú no quedi enrere.

 

 

 

 

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40