Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge del Ple municipal del 15 de desembre de 2009
Imatge del Ple municipal del 15 de desembre de 2009

Acords del Ple municipal ordinari del 15 de desembre de 2009

Dimecres 16 de desembre de 2009

Actualització del Pla de Sanejament

L’aprovació de l’actualització del pla de sanejament econòmic de l’Ajuntament de Castellar del Vallès per al període 2009-2012, aprovat al Ple de juliol d’enguany, va ser un dels punts de l’ordre del dia del Ple municipal ordinari del mes de desembre.

En concret, es portava a aprovació l’actualització, d’una banda, del deute viu previst a l’Ajuntament, amb l’objectiu de tancar el finançament de les obres de la plaça Major, fruit de la no materialització de la venda de les parcel•les de Can Bages que es van adjudicar el desembre de 2007 a l’empresa GRECO. Aquest fet ha motivat que s’hagi d’incorporar al Pla un crèdit per valor d’1.850.000 euros.

D’altra banda, es modifica la previsió d’ingressos i despeses, ja que amb l’aprovació del pressupost de 2010 s’acordava la congelació dels tipus impositius i la reducció de les despeses i, per tant, cal actualitzar el Pla de sanejament amb els imports realment aprovats.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels 10 regidors del PSC, les abstencions dels 6 regidors de CiU i dels 2 regidors d’ERC i els vots en contra dels 2 regidors de L’Altraveu. El regidor no adscrit, Jordi Roman, va excusar la seva assistència al Ple.

Proposta sobre reserva de facultats pel que respecta a les delegacions a la Diputació de Barcelona

El Ple va aprovar una proposta relativa a la delegació en la Diputació de Barcelona de les facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic. Així, tots els regidors presents al Ple van votar a favor que l’Ajuntament es reservi la competència d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació.

Aquestes accions es duran a terme quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient, amb l’objectiu de garantir una major agilitat en el desenvolupament de les actuacions.

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles

Un altre dels punts de l’ordre del dia del Ple feia referència a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de la vila. L’ordenança recollirà la prohibició de l’estacionament en el nucli urbà i urbanitzacions a vehicles de massa màxima autoritzada superior a 3.500 kg, llevat de les zones que estiguin senyalitzades expressament. Infringir aquesta norma suposarà per al propietari del vehicle una sanció de 85,71 €. El nou text de l’ordenança, que s’aprovarà definitivament si no hi ha al•legacions al respecte en els trenta dies que estarà sotmès a informació pública, entrarà en vigor un mes després que comenci a funcionar el nou aparcament de camions que s’ha habilitat al polígon industrial del Pla de la Bruguera.

La modificació de l’ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles es va aprovar per unanimitat.

Aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre tanques d’horta

També va comptar amb els vots a favor de tots els regidors presents al Ple la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre tanques d’horta. El text de l’ordenança és el resultat d’un procés participatiu que s’ha dut a terme durant aquest 2009 després que al Ple celebrat el 25 de novembre de 2008 s’aprovés per unanimitat una proposta del grup municipal d’ERC.

El text de la nova ordenança s’ha elaborat després d’una sessió del Fòrum Ambiental i de dues sessions monogràfiques amb els hortolans del municipi amb l’objectiu de definir els criteris  que s’han de seguir a l’hora d’autoritzar la instal•lació d’aquestes tanques.

Així, entre d’altres aspectes, l’ordenança recull la prohibició de tancar zones d’horta de menys de 150 m2, així com la priorització del tancament de grans zones d’horta per sobre dels tancaments individuals de parcel•les. També es reflecteix la necessitat d’obtenir una llicència d’obres menors, i d’instal•lar tanques d’alçada no superior als 1,5 metres i que no siguin opaques. A més, s’insta a l’adequació progressiva a la nova normativa de les tanques existents, amb l’excepció d’aquelles que les seves característiques o valor natural o patrimonial no ho aconsellin.

La proposta es va aprovar per unanimitat de tots els regidors presents al Ple.

Aprovació inicial de l’ordenança municipal de tinença d’animals

El Ple també va aprovar inicialment l’ordenança municipal de tinença d’animals que suposarà la derogació de la que hi havia vigent fins aquest moment. El text que es derogarà fou aprovat pel Ple del dia 31 de març de 1992 i modificat el 27 de gener de 1998 i de l’11 de juny de 2002. La nova ordenança concretarà i especificarà més els drets i els deures dels animals i dels seus propietaris, amb l’objectiu de buscar el benestar dels animals i una bona convivència i civisme de la ciutadania.

A més, s’actualitzen els imports de les sancions per infraccions, de manera que l’import de les infraccions molt greus augmenta de 300 a 1.500 euros. En aquest sentit, s’introdueixen sancions diferenciades per la tinença d’animals domèstics potencialment perillosos, que es regularan de la següent manera: les infraccions lleus es sancionaran amb multes de 150 a 300 euros; les infraccions greus, amb multes d’entre 300 i 600 euros; i les infraccions molts greus, amb sancions de 600 a 3.000 euros. Els imports d’aquestes sancions són inferiors a la majoria de les ordenances d’altres municipis i se situen dins els límits inferiors de la possibilitat sancionadora que especifiquen la Llei 22/2003 del 4 de juliol.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels 10 regidors de l’equip de govern (PSC), els 2 regidors de L’Altraveu i els 2 regidors d’ERC.

Reglament del Consell Escolar Municipal

L’aprovació inicial del Reglament del Consell Escolar Municipal, que suposa la derogació de l’anterior Reglament aprovat, va ser un altre dels punts de l’ordre del dia del Ple municipal celebrat el 15 de desembre. El text del document, que ha incorporat les aportacions fetes pel Consell i també pels diferents grups municipals, es va aprovar per unanimitat.

Conveni amb la Fundació Família i Societat

El Ple municipal també va aprovar el conveni de l’Ajuntament amb la Fundació Privada Tutelar Família i Societat de Sabadell i Comarca, que suposarà, per part d’aquesta entitat, la prestació, inicialment, d’assessorament jurídic i altres serveis a les famílies i afectats per alguna disminució psíquica i, en un futur, ampliar aquests serveis a tot el col•lectiu de discapacitats. L’acord del Ple també inclou l’atorgament d’una subvenció de 6.000 euros per sufragar les despeses de les accions realitzades per aquesta entitat durant l’anualitat 2009-2010 (3.000 euros el 2009 i 3.000 euros el 2010). A partir de la signatura del conveni, es redactarà un pla de treball amb la Fundació.

La proposta es va aprovar per unanimitat.

Proposta de resolució del grup municipal de L’Altraveu sobre la televisió sense fronteres

El grup municipal de L’Altraveu va portar a l’aprovació del Ple una proposta per donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant iniciativa legislativa popular davant les Corts espanyoles amb el nom de “Televisió sense fronteres”.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i televisió autonòmiques realitzades totalment o majoritàriament en les llengües incloses en l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en les altres comunitats autònomes amb les quals comparteixen la llengua utilitzada en una forma idèntica o semblant, a fi d’afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació d’aquestes llengües.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor de tots els regidors presents al Ple.

Donar compte de la renúncia a l’acta de regidor dels representants de L’Altraveu Xavier Arderius i Elisenda Alamany

Els dos membres del grup municipal de L’Altraveu, Elisenda Alamany i Xavier Arderius, van renunciar ahir a l’acta de regidors, donant compliment així al compromís que els càrrecs electes d’aquesta agrupació d’electors seran rotatius. Ambdós van pronunciar unes paraules durant el Ple, amb les quals, entre d’altres aspectes, van valorar l’experiència personal d’haver estat edils i van repassar alguns dels temes d’aquest últim any i mig. La renúncia d’Alamany i Arderius serà efectiva quan prenguin possessió dels seus càrrecs Martí Llobet i Ita Espinosa, candidats següents a la llista electoral de l’agrupació d’electors després que Maria Dolors Moré presentés també la seva renúncia al càrrec.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40