Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge d'un moment de la sessió plenària celebrada el 23 d'octubre de 2018.
Imatge d'un moment de la sessió plenària celebrada el 23 d'octubre de 2018.

Acords del Ple ordinari del 23 d'octubre de 2018

Dijous 25 d'octubre de 2018

Actes pendents d'aprovar

El Ple es va iniciar amb l’aprovació per unanimitat de l'acta corresponent a la sessió ordinària del Ple del 25 de setembre passat. Tots els regidors i regidores també van ratificar el decret d'alcaldia que establia un canvi de data en la sessió ordinària del mes d'octubre, avançant-la una setmana al previst.

Aprovació inicial del pressupost general, plantilla i ordenances fiscals per a 2019

El consistori va aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici de 2019, que suma un total de 23.963.375,74 euros. En el mateix acord també es van aprovar les bases d'execució del mateix pressupost i la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament per a l'exercici que ve.

Hi van votar a favor els 11 regidors de Som de Castellar – PSC, mentre que van votar-hi en contra els 10 regidors d'ERC, Decidim Castellar i PdeCAT. El mateix resultat es va produir en la votació de la modificació de les ordenances fiscals per a 2019.

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 5/2018 del pressupost de l'Ajuntament

El consistori va aprovar inicialment la modificació de crèdit número 5/2018 del pressupost de l'Ajuntament per un valor total de 2.015.000 euros. Aquest import, procedent del romanent de tresoreria per a despeses generals, es distribuirà entre el Pla d'Inversions 2018-2019 (per valor d'1.012.000 euros) i l'amortització de préstecs a llarg termini (per valor d’1.003.000 euros).

L'acord va comptar amb els vots favorables dels 11 regidors de Som de Castellar – PSC, mentre que van votar-hi en contra els 10 regidors d'ERC, Decidim Castellar i PdeCAT.

Aprovar inicialment la quarta modificació de l'ordenança general reguladora de preus públics

El Ple va aprovar inicialment per unanimitat la quarta modificació de l'ordenança general de preus públics pel que fa al redactat de diversos articles que fan referència al servei bàsic d'ajuda a domicili. L’objectiu  d’aquest canvi era instrumentar l'eliminació del copagament per part de la ciutadania del Servei Local de Teleassistència.

Aprovació inicial de la primera modificació de l'ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la contractació de persones desocupades

El consistori va aprovar inicialment la primera modificació de l'ordenança reguladora de les bases per a la contractació de les persones desocupades. En aquest sentit, els contractes de treball que seran objecte de subvenció hauran de tenir una durada mínima de 6 mesos, mentre que la retribució bruta mensual de la persona proposada per a la contractació subvencionada haurà de ser, com a mínim, el salari mínim comarcal del Vallès Occidental (15.000 euros). A més, es modifiquen les quanties de subvenció, que seran de 1.500 euros per a contractes temporals de 6 a 12 mesos, i de 4.000 euros per a contractes indefinits o temporals de més de 12 mesos. Aquests imports s'incrementaran, a més, un 50%, en cas que la persona contractada tingui més de 45 anys en el moment de la contractació. Així mateix, la subvenció màxima que s'atorgarà serà la corresponent a dues contractacions cada any.

Hi van votar a favor els 17 regidors de Som de Castellar – PSC, Decidim Castellar i PDeCAT, mentre que van votar-hi en contra els 4 regidors dels grup municipal d'ERC.

Resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual núm. 1 del POUM

El Ple va resoldre tres al·legacions presentades a l'expedient de la modificació puntual número 1 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquesta va quedar provisionalment aprovada amb la incorporació de les modificacions resultants. Hi van votar a favor els 15 regidors dels grups municipals de Som de Castellar – PSC i ERC, es van abstenir els 2 regidors del PdeCAT i van votar-hi en contra els 4 regidors de Decidim Castellar.

Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 2 del POUM

El consistori va aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 2 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal de realitzar diversos ajustos al sistema d'equipaments. Concretament, es desqualifica l'equipament supramunicipal de la finca de Torre Turull, es modifica l'article 103 de les NNUU i s'ajusten els límits de reserva d'equipament educatiu vinculat a l'escola Bonavista.

Hi van votar a favor els 11 regidors dels grups municipals de Som de Castellar – PSC i ERC, es van abstenir els 4 regidors del grup municipal d'ERC i hi van votar en contra els 6 regidors de Decidim Castellar i PdeCAT.

Adhesió de l'Ajuntament al protocol comarcal sobre violències masclistes a l'espai públic i contextos d'oci del Consell Comarcal del Vallès Occidental

El consistori va aprovar per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament al Protocol Comarcal per un espai públic i contextos d'oci lliures de violències masclistes, aprovat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental el passat mes de juliol. L’objectiu és dotar la comarca d’un instrument compartit i consensuat que permeti actuar davant d’assetjaments i violències sexuals, a més de facilitar la intervenció coordinada i el treball en xarxa des de la proximitat i coneixement. En la mateixa línia, es busca establir diferents mecanismes de coordinació i cooperació, consensuar circuits d’atenció en espais públics i contribuir a la formació de professionals, entre altres aspectes.

Moció del grup municipal d'ERC sobre taules de cessió gratuïta

El Ple va desestimar una moció del grup municipal d'ERC que proposava l'estudi tècnic de diverses alternatives de millora del parc de taules de cessió gratuïta que l'Ajuntament posa a disposició de les entitats del municipi per a la realització d'activitats a l'espai públic. Hi van votar en contra els 11 regidors de Som de Castellar – PSC, mentre que hi van votar a favor els regidors d'ERC, Decidim Castellar i del PDeCAT.

Moció del grup municipal d'ERC sobre gossos a El Mirador

El consistori va desestimar una moció del grup municipal d'ERC que proposava l'eliminació de la prohibició de deixar entrar gossos a les dependències municipals d'El Mirador. Hi van votar en contra els 11 regidors de Som de Castellar mentre que hi van votar a favor els 10 regidors d'ERC, Decidim Castellar i del PdeCAT.

Moció del grup municipal d'ERC sobre l'exempció d'activitats agrícoles

Aquesta moció, presentada pel grup municipal d'ERC, va quedar damunt la taula.

Moció del grup municipal d'ERC sobre gent gran

El consistori va desestimar una moció presentada pel grup municipal d'ERC que proposava la creació del Consell Municipal de la Gent Gran de Castellar del Vallès. Hi van votar a favor els 4 regidors d'ERC, es van abstenir els 6 regidors de Decidim Castellar i PdeCAT i van votar-hi en contra els 11 regidors de Som de Castellar – PSC.

Moció del grup municipal del PdeCAT per a la creació d'àrees de “petó i adéu” al voltant de les escoles de primària

El consistori va desestimar una moció presentada pel grup municipal del PdeCAT que proposava estudiar la viabilitat de creació d'àrees d’aparcament anomenades “petó i adéu” a l'entorn de les escoles de primària. Hi van votar en contra els 11 regidors de Som de Castellar – PSC, es van abstenir els 4 regidors d'ERC, mentre que hi van votar a favor els 6 regidors de Decidim Castellar i del PDeCAT.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40