Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Transparència municipal

Indicadors Infoparticip@ del Laboratori de Comunicació Pública (UAB)

L'Ajuntament de Castellar del Vallès està inclòs dins el Mapa Infoparticip@ 2019-2020 del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, que estableix 48 indicadors per avaluar la transparència de les corporacions locals. Podeu consultar la llista completa en el següent apartat.

1. Transparència de la Corporació

1.1. Qui són les i els representants polítics?

1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa (nom i cognoms, foto i partit polític): Alts càrrecs i càrrecs eventuals / Càrrecs electes

2. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa (biografia i/o currículum): clica aquí

3. Es dóna informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític: Alts càrrecs i càrrecs eventuals / Càrrecs electes

4. Es dóna informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i / o currículum: clica aquí

5. Es dóna informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític: Alts càrrecs i càrrecs eventuals / Càrrecs electes

6. Es dóna informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum: clica aquí

7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició): clica aquí

8. Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes: clica aquí

9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o alcaldessa: clica aquí

10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...): clica aquí

11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...): clica aquí

1.2 Com es gestionen els recursos col·lectius?

12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives: clica aquí

13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern: clica aquí

14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats: clica aquí

15. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració: clica aquí

16. Es publiquen les Actes del Ple Municipal: clica aquí

17. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple: clica aquí

18. Es publica el Pla de Govern: clica aquí

19. Es publica la normativa municipal: Ordenances reguladores i reglaments / Ordenances fiscals

20. Es publica la normativa urbanística: Normativa d'urbanisme / Planejament urbanístic / Informació geogràfica d'urbanisme / Plans territorials d'urbanisme

1.3 Com gestionem els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

21. Es publica el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d'existir: Apartat de pressupost Web de Transparència / Apartat de pressupost Seu Electrònica

22. Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs: clica aquí

23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades: clica aquí

24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d'endeutament: Estabilitat pressupostària / Endeutament

25. Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general: clica aquí

26. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories: clica aquí

27. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum: clica aquí

28. Es publica l'oferta de treball de l'Ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats: Convocatòries de personal / Resultats convocatòries de personal

29. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'Ajuntament: clica aquí

30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada: Contractes majors i negociats / Contractes menors / Licitacions / Actes meses / Modificacions contractes / Proveïdors i quantia econòmica

31. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors: clica aquí

32. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions: Convocatòries de subvencions / Subvencions atorgades

33. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas: clica aquí

34. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits: clica aquí

2. Informació per a la participació

2.1 Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió de recursos col.lectius?

35. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió: Govern i oposició  / Grups polítics

36. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern: Govern i oposició / Grups polítics

37. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple: clica aquí

38. Es dóna informació sobre la història del municipi: clica aquí

39. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals: Terme municipal / Dades estadístiques / Equipaments municipals

40. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes: clica aquí

41. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució: clica aquí

2.2 Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

42. Es dóna informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte: clica aquí

43. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas: Directori d'associacions i entitats / Òrgans de participació

44. S'ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre termes actuals d'interès local: clica aquí

45. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local: clica aquí

46. S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania: Catàleg de tràmits / Catàleg de serveis

47. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament: clica aquí

48. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades: clica aquí

 

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Més informació

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40