Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Salut ambiental

Influença aviària

La grip o influença aviària altament patògena (IAAP) és una malaltia infecciosa de les aus, inclosa en la llista del Codi Zoosanitari Internacional de l'Organització Mundial de la Sanitat Animal, causada per ceps A del virus de la grip.

Amb data 11 d’agost de 2022 s’ha publicat de l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació APA/782/2022, de 5 d’agost que modifica l’Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció en relació a la influença aviària.

Aquesta Ordre té per objecte regular les mesures de prevenció, seguiment i control sobre la Influença aviària. La variant d’alta patogenicitat de la Influença produeix una malaltia greu, especialment pel que fa a les aus de corral a causa de la seva elevada virulència i ràpida difusió.

Les aus migratòries són el principal reservori de la malaltia. El contacte directe i/o indirecte entre les aus silvestres portadores del virus o afectades per la malaltia i les aus de corral és la principal via de transmissió de la malaltia.

El risc d’introducció de la malaltia i de la circulació del virus a Catalunya és elevat a causa d’esdevenir geogràficament part de la ruta migratòria de les aus del nord i centre d’Europa, per la presència d’aiguamolls i zones lacustres i costaneres.

Simultàniament la situació epidemiològica de la influença aviària en aquest darrer període 2021-2022 ha patit modificacions a l’estat espanyol respecte a anys anteriors: de presentar-se tradicionalment durant la temporada freda, coincident amb la migració hivernal de les aus del nord i centre d’Europa, a mantenir un degoteig de casos al llarg de la temporada de primavera i estiu. Tanmateix, l’impacte en explotacions d’aus de corral tant a Espanya com a països propers com França i Portugal s’ha elevat considerablement amb greus repercussions econòmiques i en benestar animal.

La modificació de l’Ordre APA/2442/2006, entre altres aspectes, canvia el llistat de municipis afectats per mesures específiques de bioseguretat, en les denominades zones d’especial risc i zones d’especial vigilància. Aquestes zones són:

1. Zones d’especial risc: són aquelles que reuneixen diversos factors de risc d’introducció de la influença aviària, entre els quals s’inclouen:

  • Presència d’aus salvatges procedents de zones on s’han declarat focus d’IAAP o altres zones de risc;
  • Elevada densitat d’aus migratòries en aiguamolls;
  • Elevada densitat d’explotacions d’aus de corral pròximes a punts de parada d’aus salvatges migratòries;
  • Impossibilitat o dificultat per evitar suficientment el contacte entre aus salvatges i aus de corral.

S’han considerat com a zones d’especial risc a Catalunya: els aiguamolls del Delta de l’Ebre, de l’Empordà i del Delta del Llobregat, llistats a l’Annex I APA/782/2022 i els municipis que inclouen o envolten aquestes zones, llistats a l’Annex II de la mateixa Ordre.

2. Zones d’especial vigilància: Àrees per la detecció precoç de la circulació del virus. Els municipis inclosos reuneixen almenys un dels següents factors de risc:

  • Punts de concentració d’aus salvatges;
  • Elevada densitat d’explotacions d’aus de corral pròximes als punts de concentració d’aus salvatges;
  • Impossibilitat o dificultat per evitar suficientment el contacte entre aus salvatges i aus de corral.
  • Aquests municipis estan llistats a l’Annex III de l’Ordre APA/782/2022.
  • El municipi de Castellar del Vallès no és present a cap dels llistats dels annexos.

Ho podeu consultar al següent enllaç: https://www.boe.es/eli/es/o/2006/07/27/apa2442/con

Tanmateix, tots els municipis, cal que tinguin registrades totes les explotacions, especialment pel que fa a les d’autoconsum, per poder localitzar-les i aplicar les mesures de bioseguretat adequades, en cas que es detectés un focus.

Per tant cal que els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, que comuniquin la seva activitat a l’Oficina comarcal del DACC corresponent.

Les explotacions avícoles d’autoconsum han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc d’introducció i propagació de malalties. Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en compte als autoconsums avícoles per evitar malalties com la influença aviària són:

- Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).

- Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.

- No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

- Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.

- Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.

- Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.

- Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d'influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Si algun particular detectés la malaltia hauria de comunicar-ho a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya de Sabadell per via telefònica: 93.727.64.90 o bé per c/e avoccidental.daam@gencat.cat

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40