Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge del Ple celebrat el 25 de juny de 2019.
Imatge del Ple celebrat el 25 de juny de 2019.

Acords del Ple extraordinari del 25 de juny de 2019

Dimecres 26 de juny de 2019

Prendre coneixement dels decrets de l'alcalde sobre la distribució del cartipàs i la constitució dels grups polítics municipals

El primer Ple amb contingut a aprovar del mandat 2019-2023 es va dedicar de forma extraordinària, com es preceptiu, a l’organització del consistori amb vistes als propers quatre anys.

En primer lloc, el consistori es va donar per assabentat de les resolucions de l’alcaldia sobre el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, dels tinents i tinentes d’alcalde, de l’organització política de l’Ajuntament en diverses àrees i regidories, de la delegació de competències als regidors i regidores i de la delegació de competències a la Junta de Govern Local.

Podeu consultar més informació al respecte clicant el següent enllaç: https://seu.castellarvalles.cat/21923/areesMunicipals/

D’altra banda, el Ple també es va donar per assabentat de la constitució dels cinc grups polítics municipals, així com dels seus integrants i els seus respectius portaveus: així, per part del grup municipal de Som de Castellar – PSC – CP, el seu portaveu titular serà Joan Creus Oliveras, mentre que Anna Marmol Martínez exercirà com a portaveu suplent; per part del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, el seu portaveu serà Rafel Homet Ventayol, i Oriol Martori Gallissà en serà el suplent; del grup municipal de Junts per Castellar, el seu portaveu serà Pau Castellví i Canet i Esther Font Guiteras exercirà com a portaveu suplent; per part de la CUP Castellar, la portaveu serà la seva única regidora, Marga Oncins; i finalment, per part del grup municipal de Ciutadans Castellar del Vallès, en serà portaveu el seu únic regidor, Antonio Matías de la Guardia Argente.

Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local

L'Ajuntament va acordar per unanimitat que el Ple celebrarà les sessions ordinàries cada últim dimarts de mes, a les 19 hores, a excepció del mes d'agost, que no es durà a terme a causa del període de vacances. Així mateix, els mesos de juliol i desembre es podrà avançar la sessió ordinària, per pert de l’alcalde, prèvia consulta de la Junta de Portaveus.

També es va acordar que la Junta de Govern Local dugui a terme les sessions ordinàries cada dimarts, a les 16.30 hores, a excepció dels períodes de vacances.

Aprovació de la creació i composició de les comissions informatives i la comissió especial de comptes

El consistori va aprovar la constitució de les comissions informatives de caràcter permanent que emetran informes i debatran els assumptes que hagin de sotmetre's a consideració del Ple. Concretament n'hi haurà tres: d'economia i serveis generals, de territori i sostenibilitat; i de l’àmbit social. El consistori va aprovar-ne els seus integrants i també va acordar que la Comissió especial de comptes estigui formada per les mateixes persones que formen part de la Comissió informativa d'economia i serveis generals.

L'acord es va prendre amb els 15 vots favorables de Som de Castellar – PSC, Junts per Castellar i Ciutadans i 6 abstencions dels regidors d'ERC i la CUP Castellar.

Podeu consultar els integrants de les diferents comissions a l’enllaç següent: https://seu.castellarvalles.cat/21990/organitzacio/.

Aprovació de delegacions de competències del Ple en la Junta de Govern Local

El Ple va aprovar la delegació en favor de la Junta de Govern Local de diverses competències. Així, aquest darrer òrgan podrà exercir les accions administratives i judicials, i la defensa de la Corporació en matèries de competència del ple; declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’Ajuntament; resoldre sol·licituds de compatibilitat del personal al servei de l’Ajuntament; aprovar convenis i acords amb altres administracions o amb institucions públiques o privades, en matèries de competència del Ple; sol·licitar i acceptar subvencions i/o ajuts de naturalesa econòmica, quan la disposició que aprovi la convocatòria designi el Ple com a òrgan competent per a sol·licitar-les i/o acceptar-les; ordenar l’enderroc d’edificacions il·legalitzables; imposar sancions per a les quals és competent el ple, per la comissió d’infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos; aprovar les contraprestacions econòmiques de caràcter no tributari; reconèixer extrajudicialment crèdits; i aprovar el padró d’habitants i les seves rectificacions anuals.

L’acord es va aprovar amb 13 vots a favor (Som de Castellar – PSC i Ciutadans), 2 abstencions (Junts per Castellar) i 6 vots en contra (ERC i CUP).

Nomenament de representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats

El Ple va aprovar nomenar els representants municipals a diverses institucions de les quals forma part l'Ajuntament.

El detall és el següent: Obra Social Benèfica (Joan Creus, suplent Dani Pérez), Consorci Esportiu Comarcal Vallès Occidental zona Sabadell (Nakor Bueno), Xarxa de Ciutats i Pobles Saludables (Joan Creus), Consorci de Residus del Vallès Occidental (Pepe Leiva), Agrupació de Defensa Forestal (Pepe Leiva, suplent Yolanda Rivera), Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat (Yolanda Rivera), Xarxa internacional de Ciutats Educadores (Joan Creus), Xarxa Local per la diversitat ciutadana (Àngela Bailén), Xarxa de custòdia del territori (Pepe González), Consell coordinador del Parc natural de Sant Llorenç (Pepe González), AMTU (Pepe González), Junta Local de Seguretat (Ignasi Giménez), Associació d’Entitats Locals propietaris forestals de Catalunya (Yolanda Rivera), Consorci per la defensa del riu Besòs (Pepe González), Consorci territorial de salut zona Vallès Occidental-Est (Ignasi Giménez), Xarxa de pobles i ciutats pels drets humans (Àngela Bailén), Consorci Localret (Ignasi Giménez, suplent Carol Gómez), Consorci Normalització Lingüística (Joan Creus), Consorci Local i Comarcal de Comunicació (Joan Creus), Xarxa Local de Consum (Anna Marmol), Xarxa de municipis per l’Economia Social i Solidària (Anna Marmol, suplent Joan Creus).

L'acord es va prendre amb 13 vots favorables dels regidors Som de Castellar – PSC i Ciutadans i 8 abstencions dels regidors d'ERC, Junts per Castellar i la CUP i.

Aprovar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual al servei de l'Ajuntament

El Ple va aprovar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual al servei de l’Ajuntament. Concretament, es disposarà d’una plaça corresponent a Cap de gabinet d’Alcaldia, amb  una retribució anual íntegra de 49.499,94 euros.

Hi van votar a favor els 15 regidors de Som de Castellar - PSC, Junts per Castellar i Ciutadans, mentre que hi va haver 5 abstencions dels regidors d’ERC i 1 vot en contra de la regidora de la CUP.

Aprovar les retribucions i assistències dels membres de la Corporació

El consistori va aprovar les quanties de les retribucions a percebre pels/per les membres de la Corporació d’acord amb el detall següent: pel que fa als càrrecs amb dedicació exclusiva, l’alcalde o alcaldessa tindrà un assignació econòmica de 54.499,90 euros anuals; els regidors/es coordinadors/es d’àrea i amb dedicació exclusiva percebran una assignació anual de 45.000,06 euros; els regidors/es tinents/es d’alcalde, de 34.000,21 euros anuals; i els regidors/es amb delegació d’Alcaldia, de 30.000,04 euros anuals. En cas d’acordar-se una dedicació parcial, la quantia de les retribucions anuals íntegres s’obtindrà aplicant el percentatge de dedicació acordada a la retribució que correspongui amb el càrrec en règim de dedicació exclusiva.

El consistori també va aprovar les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, a percebre pels membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial. Així, es va fixar un import anual màxim de 20.020,00 euros anuals per als regidors/es tinents/es d’alcalde, de 16.060,00 per als regidors/es amb delegació d’alcaldia i de 8.030,00 euros per als regidors i regidores sense delegació d’alcaldia.

L’acord es va prendre amb els 18 vots a favor dels regidors de Som de Castellar – PSC, ERC i Ciutadans, 2 abstencions dels regidors de Junts per Castellar i 1 vot en contra de la regidora de la CUP.

Aprovar les assignacions econòmiques als grups polítics municipals

Finalment, el Ple va aprovar les assignacions econòmiques per al funcionament dels grups municipals, amb efectes a 1 de juliol de 2019, d’acord amb el següent detall: com a component fix, 302,50 euros íntegres per grup al mes; i com a component variable, 57,50 euros íntegres per regidor al mes. Així, els imports mensuals que rebrà cada grup municipal seran els següents: Som de Castellar-PSC, 992,50 euros; ERC, 590,00 euros, Junts per Castellar, 417,50 euros; i la CUP i Ciutadans, 360,00 euros cadascun.

L’acord es va prendre amb els 12 vots favorables dels regidors de Som de Castellar – PSC, 1 abstenció del regidor de Ciutadans i 8 vots en contra dels regidors d’ERC, Junts per Castellar i la CUP.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40