Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 28 de febrer
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 28 de febrer

S’obre una convocatòria per a la concessió de subvencions de l’IBI a favor de les famílies monoparentals

Dimarts 15 de gener de 2013

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 28 de febrer

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha obert per segon any consecutiu la convocatòria per a la concessió de subvencions a famílies monoparentals, sobre l’import de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). La novetat respecte l’anterior exercici és que enguany podran optar a aquesta ajuda, a més dels propietaris de l’habitatge habitual, a les famílies que tinguin un habitatge de lloguer i s’hagin de fer càrrec del pagament d’aquest tribut.

L’obertura d’aquesta convocatòria s’ha dut a terme després que les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions s’hagin aprovat per decret d’alcaldia. Per poder obtenir aquests ajuts, les persones sol·licitants també hauran d’estar empadronades a Castellar del Vallès. A més, és necessari estar en possessió del títol de família monoparental que expedeix la Generalitat de Catalunya, i no tenir deutes tributaris amb l’Ajuntament de la vila. Els llogaters també hauran de presentar el contracte de lloguer, on es reculli l’obligació de pagar l’IBI.

Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de 21 anys, o menors de 26 anys en cas que siguin estudiants, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament. Les famílies monoparentals poden estar formades per una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella; una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec; o bé una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles.

En aquest últim cas, a més, la persona progenitora ha de complir els requisits següents: no percebre la pensió d'aliments fixada judicialment, o percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada infant, haver patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec, o tenir infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.
 
Les sol·licituds es poden presentar fins dimecres 28 de febrer al Registre de l’Oficina de Castellar del Vallès de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, situada a El Mirador, adjuntant la documentació requerida, que es podrà consultar a partir de demà, 16 de gener, al web municipal www.castellarvalles.cat.

La quantia de la subvenció s’ha establert entre un 5 i un 50% sobre la quota íntegra de l’IBI, en funció del valor cadastral de l’habitatge.

El passat 2012 van ser divuit les famílies que es van poder beneficar d’aquests ajuts que concedeix l’Ajuntament.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40