Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Continguts

Ajuts a les empreses

Subvenció per al foment de noves activitats economiques o professionals per treballadors/es autònoms/es o societats:

Subvenció a la contractació:

Bonificació de l'impost de plusvàlues

 • Import: 75% de l’impost
 • Termini per sol·licitar-ho: durant tot l'any
 • Requisits: transmissions per causa de mort en immobles afectats per una activitat econòmica, sempre que els hereus continuïn el negoci

Bonificació de la taxa d'escombraries per l'ús de la deixalleria per part d'empreses

 

 • Import: reducció del 10% (de 5 a 9 aportacions anuals) i del 20% (10 o més aportacions anuals). Les aportacions a la deixalleria acreditades s'hauran d'haver fet durant l'exercici anterior a la presentació de la sol·licitud.
 • Termini de sol·licitud: des del 2015 l'Ajuntament ha implantat un sistema automatitzat de control de les aportacions a la deixalleria. La reducció de la concessió es realitzarà d'ofici i no serà necessari realitzar la corresponent sol·licitud.  

Bonificació de la taxa d'escombraries a establiments comercials per l'ús de bosses biodegradables i/o reutilitzables

 • Import: reducció del 10% 
 • Termini de sol·licitud: fins al 31 de gener de cada exercici.
 • Requisits: activitats comercials ubicades en locals de menys de 400 m2 de superfície de venda que utilitzin bosses biodegradables i/o reutilitzables per a la seva entrega al consumidor final (malgrat s'hagin d'abonar). Les persones interessades hauran d'aportar una unitat de les bosses biodegradables i/o reutilitzables que es posen a disposició dels clients, una certificaicó del fabricant del producte que acrediti la seva condició de biodegradable, i contracte o document que acrediti la compra de les bosses en quantitat suficient.

Bonificació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques:

Per increment de treballadors amb contractes indefinits*

 

 • Import: 10% de l'mpost (increment mitjà dels treballadors indefinits del 5 al 20), 20% (increment mitjà dels treballadors indefinits del 21 al 30%), 30% (increment mitjà dels treballadors indefinits del 31 al 40%), 40% (increment mitjà dels treballadors indefinits del 41 al 50%) o 50% (increment mitjà dels treballadors indefinits de més del 50%). 
 • Termini per sol·licitar-ho: des de l´1 de gener fins al 30 de juny de cada exercici. 
 • Requeriments: subjectes passius que hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors/es dins del municipi amb caràcter indefinit durant el període impositiu anterior a l'aplicació de la bonificació.

Per establiment d'un pla de transport per a treballadors*

 

 • Import: 10% 
 • Termini per sol·licitar-ho: des de l´1 de gener fins al 30 de juny de cada exercici.
 • Requeriments: subjectes passius que estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el consum d’energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar la utilització dels mitjans de transport més eficients com el transport col·lectiu o el compartit

Per utilització o producció d'energies renovables o sistemes de cogeneració*

 • Import: 30%  de la quota durant el primer any a partir de la sol·lcitud de la mateixa
 • Termini per sol·licitar-ho: des de l´1 de gener fins al 31 de març de cada exercici.
 • Requeriments: subjectes passius que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l'aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.
* Observació: en cas que un mateix subjecte passiu presenti les tres sol·licituds en un mateix exercici, l'import de la bonificació serà com a màxim del 50% de l'import del rebut.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40