Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Habitatge de la vila.

El municipi ha donat suport en els dos últims anys a 240 famílies per garantir el dret a l’habitatge

Dimecres 3 de desembre de 2014

L’Ajuntament ha utilitzat principalment dues eines per evitar que les famílies perdin la seva llar: els ajuts econòmics i els serveis de mediació

L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha donat suport en els dos últims anys a 240 famílies que s’han trobat en situació de risc d’exclusió de la seva llar principal. Aquesta tasca s’ha dut a terme de forma coordinada des de la Regidoria de Benestar Social i l’Oficina Local d’Habitatge, i amb la implicació de diverses entitats i agents.

Amb l’objectiu d’evitar desnonaments de propietaris i llogaters o execucions hipotecàries, l’Ajuntament ha utilitzat dues eines fonamentals: d’una banda, la gestió d’ajuts econòmics i, de l’altra, l’atenció personalitzada dels serveis d’atenció i mediació.

300 ajuts per valor de 456.000 euros

L’Oficina Local d’Habitatge i la Regidoria de Benestar Social han gestionat durant el període 2013-2014 un total de 300 ajuts –atorgats pel propi Ajuntament i la Generalitat– a  240 unitats de convivència i per un valor estimat de 456.000 euros.

Aquest import es distribueix en tres conceptes diferenciats: en primer lloc, l’Oficina Local d’Habitatge ha tramitat en els dos darrers anys 235 sol·licituds d’ajuts al lloguer just que atorga la Generalitat. Aquest suport s’adreça a les unitats de convivència amb ingressos baixos o moderats amb risc d’exclusió residencial. El 2013 van ser 45 les unitats familiars beneficiades, mentre que per aquest 2014 es calcula que un centenar de sol·licituds complirà també els requisits per a la seva percepció. Globalment, s’estima que l’import destinat per aquest tipus d’ajut arribi als 250.000 euros.

En segon lloc, l’Ajuntament ha gestionat durant el mateix període 58 prestacions econòmiques d’urgència especial (PEUE). Aquest és també un ajut de la Generalitat que s’atorga per al període d’un any a diferents col·lectius. Així, 35 persones en situació d’atur han rebut una retribució de 180 euros mensuals; 14 persones afectades per un procés de desnonament o execució hipotecària s’han beneficiat d’un import de 200 euros mensuals per poder pagar un lloguer, a més de 600 euros en concepte de fiança; i finalment, uns altres 9 ajuts s’han destinat al pagament de quotes impagades de lloguer o hipoteca fins a un valor màxim de 3.000 euros. Les PEUE gestionades per l’Ajuntament suposen globalment un import estimat de 131.000 euros, amb un total de 56 famílies beneficiàries.

Finalment, la Comissió Municipal d’Habitatge ha atorgat entre el 2013 i el 2014 un total de 98 ajuts a 70 beneficiaris, per un valor total de 75.000 euros. Aquest import es distribueix principalment en el pagament de rebuts de lloguer (32,2%), fiances de lloguer (27,8%) i quotes de l’impost de plusvàlues a persones afectades per un procés de desnonament o execució hipotecària (24,6%). En menor mesura, s’inclou també el pagament de quotes de l’Impost de Béns Immobles (8,2%), quotes d’hipoteca (4,4%), avançaments de l’ajut al lloguer just de la Generalitat (2,2%) o despeses de reformes d’habitatge (0,6%).

Cal remarcar també que sis famílies afectades per desnonaments o processos d’execució hipotecària han llogat pisos a preu assequible a través de la borsa de mediació de l’Oficina Local d’Habitatge. L’import mig que paguen aquestes  famílies és de 373,42 euros al mes.

A banda, l’Ajuntament té a disposició tres habitatges de protecció oficial que, en conveni amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, es poden utilitzar per a persones amb necessitats especials d’atenció. Aquests tres pisos, que en l’actualitat es troben ocupats, es destinen a estades puntuals per casos d’emergència social de famílies, a l’espera que puguin resoldre la seva situació i accedeixin a altres recursos d’habitatge.

250 visites dels serveis d’atenció i mediació

L’altre eix d’actuació adreçat a famílies amb risc d’exclusió residencial és el que fa referència als serveis d’atenció i mediació. D’una banda, la Comissió Municipal d’Habitatge, presidida per l’alcalde i formada per polítics i tècnics de les regidories de Benestar Social i de l’Oficina Local d’Habitatge, ha realitzat en els dos darrers anys 200 atencions a famílies que presentaven problemàtiques relacionades amb el pagament de lloguer o la hipoteca.

Aquesta comissió, que funciona des de la passada legislatura, es reuneix setmanalment i estudia individualment tots els casos detectats, d’acord amb els informes de les treballadores socials municipals i de la responsable de l’Oficina Local d’Habitatge. Aquest òrgan avalua l’atorgament d’ajuts econòmics i impulsa altres mesures com poden ser la intermediació directa amb entitats bancàries i agències immobiliàries o la derivació de casos al Servei de Mediació Hipotecària (SMH) de Càritas Barcelona.

L’SMH atén persones amb risc de perdre el seu habitatge perquè tenen problemes per pagar els seus deutes hipotecaris o el lloguer. La seva funció és assessorar les famílies i, si és necessari, intercedir amb les entitats financeres amb l’objectiu de trobar solucions proporcionades que evitin l’exclusió residencial.

Des que es va posar en marxa l’any 2013, el mediador voluntari de Càritas al municipi ha obert un total de 51 expedients. D’aquests, 23 s’han pogut tancar directament amb l’atenció realitzada pel mateix voluntari, 17 han estat tramitades als serveis de l’SMH i 11 es troben en tràmit i, per tant, en vies de solució.

Relació amb les entitats financeres

Durant aquest 2014, l’Ajuntament ha obert tres expedients a entitats financeres (Banc Sabadell, Fondo Privado Titulación Activos Reales i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) que disposaven d’habitatges plurifamiliars desocupats al municipi. Després d’enviar els requeriments preceptius, un d’aquests habitatges –el del BBVA– ha passat  a formar part del fons social d’habitatges creat a través d’un conveni signat  amb el govern central, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i diverses entitats de crèdit. Els altres dos expedients s’han tancat després que l’entitat demostrés que l’habitatge s’havia destinat al seu lloguer o venda.

D’altra banda, l’Ajuntament s’ha adherit a un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i CatalunyaCaixa, que preveu destinar a lloguer social, amb preus assequibles, una part dels habitatges buits propietat de l’entitat bancària. Gràcies a aquest acord, un habitatge del municipi que és propietat de CatalunyaCaixa ha passat a formar part de la borsa de l’Oficina Local d’Habitatge. Aquest pis es troba ocupat en l’actualitat.

Finalment, cal destacar que, aquest 2014, les entitats financeres han tramitat un total de 45 processos de dació en pagament d’habitatges del municipi. Comparativament, aquestes dades contrasten amb les del 2013, en què es van dur a terme 26 tramitacions de dació en pagament i 21 execucions hipotecàries.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40