Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Enllumenat
Enllumenat

L’empresa SECE presenta el balanç de gestió del servei d’enllumenat del darrer any

Dimarts 2 de març de 2010

El municipi compta amb un total de 5.216 punts de llum, un 77% dels quals són de vapor de sodi

L’empresa concessionària del servei d’enllumenat públic de Castellar del Vallès, ha presentat a l’Ajuntament la memòria de gestió corresponent al període comprès entre juny de 2008 i juny de 2009. Segons es desprèn d’aquest informe, el municipi ha continuat amb el procés de reducció dels punts de llum contaminants i de millora de l’eficiència energètica i rendiment de les instal·lacions.

La memòria presentada per SECE divideix les dades en dos capítols: d’una banda, s’exposa l’evolució i característiques de l’enllumenat, fent esment de l’inventari, el flux lluminós i altres dades tècniques; i de l’altra, es poden veure els resultats de la pròpia explotació del servei, on s’hi fan constar les avaries, actes vandàlics, col·lisions i altres treballs realitzats durant l’any.

El nombre de punts de llum instal·lats a la via pública s’ha incrementat en el darrer any, fet que s’explica per la recepció de les noves instal·lacions de la plaça Major i, una petita part a les actuacions realitzades a través del Fons Estatal per a la Inversió Local 2009. L’inventari del municipi arribava el 2008 a 5.216 punts de llum, 122 més respecte el 2007.

Malgrat aquest increment, el consum global d’energia s’ha reduït. Això s’explica especialment per la substitució gradual de làmpades de vapor de mercuri, que es van eliminant amb l’objectiu establert per normativa que desapareguin totalment. Aquest tipus de làmpades suposaven l’any 2008 un 15,61% del total, prop de 20 punts menys respecte l’any 2002 i 3 punts menys respecte el 2007. Per contra, el nombre de làmpades de vapor de sodi ha guany pes situant-se el 2008 en prop d’un 77% del total.

La factura elèctrica generada per l’enllumenat també ha experimentat una davallada important ja que s’ha reduït el temps total d’encesa de l’enllumenat i s’ha abaixat la potència de les llumeneres. En aquest sentit, l’any 2002, cada punt de llum tenia una potència mitjana de 145 W, mentre que l’any 2008 aquest indicador s’ha reduït fins situar-se als 123 W per punt de llum. Aquesta tendència va lligada a la renovació d’aquelles llumeneres poc eficients.  

Pel que fa als resultats d’explotació del servei, es manté la tendència decreixent de les avaries. L’any 2008 se’n van registrar un total de 860, un 37% menys respecte l’any anterior, fet que s’explica perquè s’han renovat aquells punts més antics i amb un estat susceptible de patir avaries.

D’altra banda, el cost econòmic generat per col·lisions de vehicles i actes vandàlics ha disminuït significativament. Si l’any 2007, la despesa generada per aquest concepte va suposar un total de 64.000 euros, l’any 2008 el cost ha arribat als 38.000 euros.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40