Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Ple municipal
Ple municipal

Acords del Ple municipal ordinari del 25 de maig de 2010

Dimecres 26 de maig de 2010

Donar compte del Decret aprovant la liquidació del pressupost 2009

L’equip de govern va donar compte ahir al Ple de la liquidació del pressupost 2009. En aquest exercici, el resultat del romanent de tresoreria per despeses generals és de 567.625 euros negatius, és a dir, que l’Ajuntament ha tancat el pressupost 2009 amb un dèficit de més de mig milió d’euros.

Tot i tancar l’exercici amb dèficit, la xifra resultant, que es troba dins els llindars que es van establir en el Pla de sanejament, és considerablement inferior a l’obtinguda en anys anteriors, en què el romanent de tresoreria superava el milió i mig d’euros.

Els ingressos corrents liquidats l’any 2009 han estat de poc més de 24.133.000 euros, 16,3 dels quals provenen d’impostos i taxes. L’execució de la previsió d’ingressos en els impostos directes, les taxes i els ingressos patrimonials han estat propers o superiors al 100%. Per contra, els impostos indirectes, provinents de la construcció, s’han acomplert en un 50,6%, i les transferències corrents en el 87,5%.

En l’apartat d’ingressos destaca la caiguda de dos àmbits significatius, com són, d’una banda, els que provenen del sector immobiliari, on les liquidacions han estat un 50% inferiors a l’any 2008. La suma dels diferents tributs relacionats amb el sector immobiliari han arribat el nivell més baix des de 1996, i representen 3 milions d’euros menys que en l’any 2005. D’altra banda, els ingressos que provenen de la participació en els tributs de l’Estat que han suposat una disminució en les aportacions de més de 850.000 euros.

Segons les previsions, el finançament d’aquest dèficit de poc més de mig milió d’euros s’hauria d’aconseguir en part a partir de les mesures extraordinàries que s’han de dur a terme seguint el Decret aprovat recentment pel govern central.

Conveni amb el Departament de Salut per a l’ampliació del CAP


El Ple municipal va aprovar ahir al vespre el conveni de cooperació amb el Servei Català de la Salut que recull el compromís de l’Ajuntament de portar a terme les obres d’ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de la vila. Segons aquest conveni, que se signarà properament, el municipi avançarà la despesa prevista per aquesta inversió, valorada en un milió d’euros, i la Generalitat retornarà a l’Ajuntament l’import corresponent a la redacció del projecte constructiu i a l’execució de les obres en tres anualitats fixades entre el 2010 i el 2012.

Si es compleixen els terminis previstos, entre els mesos de setembre i octubre d’aquest 2010 es podrien licitar les obres, de manera que aquestes s’executarien durant l’any 2011 i part del 2012.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels 10 regidors del PSC, els 2 regidors de L’Altraveu, els 2 regidors d’ERC i el regidor no adscrit, i amb les abstencions dels 6 regidors de CiU.

Modificació de l’acord aprovant la retribució del personal

També es va portar a aprovació del Ple l’equiparació dels complements específics del personal interí de l’Ajuntament amb els del personal d’igual categoria amb plaça fixa, que s’aplicarà a partir de l’1 de juny d’enguany, i que suposarà una despesa total de 44.000 euros anuals. L’acord incloïa també l’aprovació d’un complement per nocturnitat dels conserges. L’acord, que s’havia consensuat prèviament en comissió mixta amb el comitè d’empresa, es va aprovar per unanimitat.

Inici licitació manteniment enllumenat públic


Un altre dels punts de l’ordre del dia del Ple ordinari del mes de maig tractava l’aprovació de la convocatòria de procediment obert per adjudicar la concessió del servei de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de la vila, amb un preu de licitació de 262.711,87 euros (IVA exclòs). El motiu d’aquesta nova convocatòria és la caducitat de la concessió per 8 anys que actualment té l’empresa SECE, que finalitzarà el proper mes de juny.

La nova concessió tindrà una durada de cinc anys, més un màxim de dos anys més de pròrroga, i inclou aspectes com la reposició de noves òptiques semafòriques, l’assumpció del cost del muntatge dels llums de Nadal o la subrogació del personal de l’actual concessionària. A més, la nova empresa adjudicatària haurà d’invertir en millores un 8% de l’import fix anual.

Castellar compta en l’actualitat amb 5.300 punts de llum, un 30% més que fa 8 anys. Tot i això, el consum global de la xarxa s’ha reduït en més d’un 15%, gràcies entre d’altres aspectes a les millores de 330.000 euros que es van aplicar a través del Fons Estatal d’Inversió Local 2009. Actualment, ¾ parts dels punts de llum són de vapor de sodi, fet que implica una millor eficiència lumínica i una menor contaminació lumínica. Cal assenyalar, també, que en els últims 8 anys s’han reduït a la meitat el nombre d’avaries anuals.

La moció es va aprovar per unanimitat de tots els regidors.

Aprovació del Pla de Seguretat Viària

El Ple va aprovar també el Pla de Seguretat Viària de Castellar del Vallès, un document redactat per l’equip tècnic de l’enginyeria INTRA que ha subvencionat el Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya. El Pla té com a principal objectiu reduir el nombre de víctimes en accident de trànsit i fer de Castellar un municipi més segur.

El document, que fa referència únicament als accidents amb víctimes dins del nucli urbà, recull dades recollides entre els anys 2005 i 2008. Entre aquestes, destaquen l’alt nombre de vehicles que conformen el parc de vehicles de la vila (17.254 el 2008), que suposa 763 vehicles per cada 1.000 habitants, i l’elevat índex de desplaçaments diaris que es realitzen a Castellar (11.391 diaris). El municipi presenta un percentatge d’ús del vehicle privat notablement més alt que el de municipis de similars dimensions (82% per 68%) i que el de la resta de Catalunya, però tot i això l’índex de sinistralitat es troba per sota de la mitjana de Catalunya.

Entre les mesures estratègiques proposades pel Pla es troben el foment de l’ús de vies com la Ronda de Tolosa i la Ronda de Llevant, la regulació amb semàfors de vianants de les interseccions dins les vies de xarxa bàsica, l’actuació sobre trams de concentració d’accidents, l’augment de la xarxa de carrers per a vianants o de prioritat invertida, o la millora del disseny i l’ordenació del trànsit a les interseccions més conflictives. També es proposa el reforç de l’acció contra l’estacionament indegut, l’ampliació de la xarxa de carrils bici o l’impuls de mesures de millora del servei de transport urbà. A més, es preveu la realització d’un pla continu de controls policials (alcoholèmia, velocitat, ús del casc i de sistemes de retenció), la creació de la figura d’un responsable del Pla, i la continuïtat o l’augment de les activitats d’educació viària i de campanyes preventives.

La proposta va ser aprovada per unanimitat.

Modificació del reglament de funcionament del Consell de Cooperació

L’ordre del dia del Ple també contemplava l’aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern de funcionament del Consell de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament. Aquesta modificació inclou dos aspectes; d’una banda, la composició del plenari, al qual s’afegeix un representant de cada centre escolar de la vila i un representant de la Biblioteca. També hi podran formar part tècnics d’altres àrees o assessors externs que, en aquest cas, tindran veu però no vot.

El segon aspecte de la modificació del Reglament és la creació de la Comissió Permanent que, entre d’altres funcions, tindrà la de valorar els diferents projectes de cooperació. Els membres d’aquesta comissió seran un 20% del total del plenari, i es renovaran cada cert temps.

La modificació del Reglament, que es va aprovar per unanimitat, va ser debatuda a l’última sessió del Consell de Cooperació celebrada el passat 6 de maig.

Medalla de la vila a l’Esbart Teatral


L’Esbart Teatral de Castellar del Vallès rebrà properament la Medalla de la Vila, tal i com es va decidir en el Ple celebrat ahir al vespre a Ca l’Alberola. L’atorgament de la Medalla obeeix al reconeixement dels mèrits de l’entitat, que té una llarga trajectòria des de la seva fundació l’any 1910. També es reconeix la seva capacitat d’acostar el teatre al públic de la vila, així com la seva tasca de primera formació d’actors i actrius, directors, tècnics de so i de llum, maquilladores i attrezzistes. La Comissió d’Honors i Distincions de la vila també va proposar l’atorgament de la Medalla a l’Esbart per la seva capacitat de dinamitzar i participar en la vida social i cultural castellarenca, i per la difusió i projecció de Castellar a través de la seva activitat teatral.

Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

Moció d’ERC sobre l’etiquetatge en català

ERC va portar a l’aprovació del Ple una proposta sobre l’etiquetatge en català que incloïa l’adopció de diferents acords. D’una banda, el posicionament favorable de l’Ajuntament sobre el foment de l’avenç de l’ús social del català en els àmbits competencials del municipi respecte d’aquesta qüestió. D’altra banda, el compromís de l’Ajuntament de consumir begudes etiquetades en català. La moció, que es va aprovar per unanimitat, es traslladarà a la mesa del Parlament de Catalunya i a l’entitat Plataforma per la Llengua perquè l’Ajuntament de la vila s’adhereixi a la campanya “A taula, en català”.

Moció de L’Altraveu sobre el pagament del cànon digital pels Ajuntaments

L’Altraveu va presentar al Ple una moció sobre el pagament del cànon digital pels Ajuntaments. La proposta preveia sol·licitar al Govern Espanyol el canvi de l’actual reglament de la Llei, per tal que s’eximeixi els Ajuntaments del pagament d’aquest cànon, ja que es considera suficientment acreditat que el destí i ús dels aparells i suports no és la còpia i reproducció de continguts subjectes a propietat intel·lectual.

La proposta es va aprovar per unanimitat.

Mocions de L’Altraveu sobre la suspensió dels Plens i les retribucions dels càrrecs electes

També es van incloure a l’ordre del dia del Ple dues propostes més presentades per L’Altraveu.

D’una banda, una proposta que sol·licitava que abans d’acordar la suspensió de qualsevol Ple es consulti de forma preceptiva la Junta de Portaveus, i se n’informi de manera escrita a tots els grups municipals de l’Ajuntament dels motius de la proposta de suspensió, modificant l’article 42 del Reglament Orgànic Municipal si s’escau. Aquesta proposta no va prosperar, ja que va comptar amb els vots a favor dels 2 regidors de L’Altraveu, els 2 regidors d’ERC i el regidor no adscrit, i amb els vots en contra dels 10 regidors del PSC i dels 6 regidors de CiU.

L’altra moció presentada per L’Altraveu, que sol·licitava que els regidors de l’oposició no cobressin el mes de maig a compte del mes que van cobrar a l’abril sense assistir al Ple, i que a la resta de regidors amb competències se’ls descomptés del sou la part que es descomptaria als regidors de l’oposició. La proposta es va desestimar, ja que hi van votar a favor els 2 regidors de L’Altraveu, i en contra els 10 regidors del PSC, els 6 regidors de CiU, els 2 regidors d’ERC i el regidor no adscrit.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40