Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Subvencions

Subvencions

Una part important de la despesa municipal es canalitza a través de les subvencions que s'atorguen a les entitats ciutadanes que desenvolupen activitats d'interès per a la ciutat.

L'any 2003 es va aprovar la Llei general de subvencions que regula el procediment de concessió de les subvencions i al seva aplicació als objectius d'interès general.  Les normes que conté aquesta llei són d'aplicació a les subvencions que concedeix l'ajuntament, per la qual cosa cal garantir els principis de la transparència, l'objectivitat, la publicitat i el control en la gestió.  El procés comença amb l'aprovació de les bases específiques per a cada àmbit d'activitat (cultura, esports, salut, benestar social, cooperació al desenvolupament, etc) i la corresponent convocatòria anual.

La Intervenció general de l'ajuntament és l'òrgan responsable de comprovar l'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de les persones o entitats beneficiàries.

Control financer

L'article 44 de la Llei general de subvencions estableix que el control financer de les subvencions té per objecte verificar:

-     L'adequada i correcta obtenció de la subvenció per part de els persones o entitats beneficiàries.

-     El compliment de les obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció per part de les persones o entitats beneficiàries.

-     L'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de les persones o entitats beneficiàries.

-     La realitat i regularitat de les activitats que han estat finançades amb la subvenció.

-     L'adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades.

-     L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l'ajuntament per part de les persones o entitats beneficiàries i que puguin afectar el finançament de les activitats subvencionades.

Justificació de la despesa

Les persones o entitats beneficiàries de subvencions de l'ajuntament han de justificar la despesa realitzada en el termini establert a les corresponents bases de la convocatòria.

La justificació ha de presentar-se en el Registre General de l'ajuntament mitjançant un escrit (que en el cas d'entitats o persones jurídiques en general ha d'anar signat pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a) on figuri una relació de factures o documents acreditatius relatives a l'actuació subvencionada i que contingui:

1.   Número de la factura/document acreditatiu.

2.   Data d'expedició de la factura/document acreditatiu.

3.   Nom i cognoms o raó social de l'expedidor d ela factura/document acreditatiu.

4.   NIF de l'expedidor de la factura/document acreditatiu.

5.   Descripció de l'operació.

6.   Import total de la factura/document acreditatiu.

7.   Percentatge d'aquest import que s'aplica a la subvenció.

8.   Import que s'aplica a la justificació de la subvenció.

En el supòsit que les despeses justificades siguin salaris, caldrà indicar el període a què correspon cada nòmina, el nom de la persona perceptora i el seu NIF.  Cal tenir present que la possibilitat de justificar una subvenció amb retribucions salarials ha d'estar expressament prevista a les bases reguladores de la subvenció.

L'escrit s'acompanyarà de fotocòpia de cada factura o document acreditatiu que haurà de ser compulsada pel Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l'Ajuntament. En les factures originals, es posarà un segell on s'indiqui que s'han presentat a l'Ajuntament pels efectes de justificació de la subvenció atorgada.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40